velikost textu

Právní předpoklady rodičovství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní předpoklady rodičovství
Název v angličtině:
Legal pre-conditions for parenthood
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lukáš Mrázek
Vedoucí:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
94536
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mateřství, otcovství, asistovaná reprodukce
Klíčová slova v angličtině:
maternity, paternity, assisted reproduction
Abstrakt:
Abstrakt Účelem této práce je podrobit zkoumání právní předpoklady rodičovství. Ty jsou v zásadě chápány jako soubor ustanovení, která nám dávají odpověď na otázku, kdo jsou právní rodiče dítěte. Tato ustanovení jsou vedena především snahou harmonizovat právní rodičovství s biologickým. Jsou také zdrojem významných statusových práv jedince, která určitým způsobem determinují jeho právní postavení už od samotného porodu. S těmito statusovými právy jsou následně pevně svázána i práva, která mají svůj původ a důsledky ve sféře veřejnoprávní. Tato práva utvářejí vztah jedince a státu. Jde především o povinnost státu zaregistrovat narozené dítě do státem vedené evidence a také otázky související s nabytím státního občanství. Vztah mezi rodičem a dítětem může být považován jako základní a zároveň nejdůležitější vztah osobní povahy vůbec. Důsledkem tohoto vztahu je vznik nejrůznějších práv a povinností, a z toho důvodu se s evolucí lidské společnosti objevila potřeba regulovat takové vztahy právem tak, aby byly od počátku postaveny na pevných základech a v budoucnosti o nich nedocházelo k pochybnostem. Proto by dnes měl mít každý stát povinnost implementovat taková ustanovení do svého právního řádu. Tato práce je koncipována v souladu s dělením právních předpokladů rodičovství na mateřství a otcovství. Krátká úvodní část se zabývá především smyslem a účelem celé právní regulace předpokladů rodičovství. Následně je pozornost upřena na otázky spojené s určováním mateřství v českém právním pořádku. V souvislosti se zákonnou úpravou určování mateřství jsou v dalších dvou podkapitolách popsána témata, která jsou v poslední době považována za aktuální. Prvním z nich je implementace možnosti porodu s následným utajením totožnosti rodičky do českého právního řádu, a úskalí s tímto tématem spojená. Druhá podkapitola se dále soustředí na právní regulaci dynamicky vyvíjejícího se oboru asistované reprodukce, její evoluci a metody, které jsou v dnešní době běžně v praxi. Dále je věnována pozornost také právu jedince znát svůj vlastní původ, a nahlížení na něj z pohledu závazných dokumentů práva mezinárodního. K dokreslení komplikovanosti tohoto tématu jsem si zvolil jedno z rozhodnutí Soudu pro lidská práva ve Štrasburku, jehož argumentace je více méně ve shodě s tím, jak na toto právo nahlížím já. Poslední podkapitola se potom zabývá procesní stránkou věci, kterou jsou spory o mateřství. Jádro třetí části práce je v právní úpravě určování otcovství k dítěti. V každé z následujících podkapitol postupně popisuji tři vyvratitelné domněnky, které tvoří právní základ určování otcovství v českém právním řádu. Bližší pohled je následně také věnován otázce určování otcovství v souvislosti s nynějšími metodami jeho znaleckého posuzování, především s přesností techniky profilování DNA, jejíž použití v praxi znamená, že nám část právní úpravy zabývající se určováním otcovství může připadat z jistého úhlu pohledu, jako obsolentní. Poslední podkapitola tématu se zabývá institutem popírání otcovství v českém právním řádu, i jeho úskalími, na která ukázal svým nálezem Ústavní soud. V tomto tématu se zabývám také rolí, jakou v něm hraje podle platné úpravy Nejvyšší státní zástupce. V závěru práce je především konstatována v některých ohledech nedostatečná právní úprava určování mateřství, která je v současné době platná v českém právním řádu. V souvislosti s tím je také nastíněna role zákonodárce a jeho kroky v legislativním procesu, které jsou často i odbornou veřejností považovány za pochybné. Na druhé straně je vesměs kvitována platná právní úprava určování otcovství, která se i v praxi většinou setkává s pozitivním ohlasem. Nakonec je poznamenáno, že mnohé z nedokonalostí, v současnosti platné úpravy právních předpokladů rodičovství, by mohlo být eliminováno prostřednictvím opětovného vtělení rodinněprávní matérie do nově vládou připravovaného kodexu občanského práva.
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of this thesis is to analyze the legal pre-conditions for parenthood. These are objectively understood as a set of provisions, which give us the answer, who are the legal parents of a child. These provisions are motivated by an effort to harmonize legal parenthood with biological. They are a source of important statutory rights of an individual, which to some extent determine his/her legal status from the very birth. With statutory rights are subsequently firmly bound public legal consequences. These are mainly a relationship between the individual and the state, in particular the obligation to register a child in the state-led civil registration, and also the acquisition of the citizenship. The relationship of parent and child can be considered as basic and most important personal relationship ever. As a result, various rights and duties arise of this relationship, and therefore the need to regulate such relations by the law has appeared with the evolution of human society, so they were build on a solid basis without being disputed. Every state should thus have the obligation to implement such provisions into its legal order. This thesis is drafted in accordance with the division of the legal pre-conditions for parenthood to motherhood and fatherhood. A short introductory part deals with the meaning and purpose of the entire legal regulation of the pre-conditions for parenthood. Subsequently the attention is focused on the legal regulation of motherhood in the Czech legal order. In connection with the regulation of motherhood are then in two subchapters described topics, which have been recently considered as current. The first one is the implementation of the possibility to keep identity of mother in secret after the birth into the Czech legal order, and the second subchapter further focuses on legal regulation of the assisted reproduction, its evolution and methods which are commonly in use. Furthermore is also given an attention to the right of the individual to know its origin and the connection of this right with the international law. On this subject, I chose one of the decisions of the European Court of Human Rights in Strasbourg, which is more or less in accordance with my opinion on this issue. The last subchapter deals with the maternity disputes, the procedural aspect of the matter. The third part concerns with the determination of fatherhood. In each subchapter I describe gradually three refutable presumptions, which create the legal basis of the determination of fatherhood in the Czech legal order. A closer look is then also given to the determination of fatherhood with the help of the methods of expert assessment, especially the DNA analysis, which use in practice causes, that the part of a valid legislation dealing with the determination of paternity may now seem as obsolete. Finally, I would point out the subchapter, which deals with the denial of paternity to a child. This subject matter relates also with the role of the supreme public prosecutor in it. In the conclusion is primarily stated the inadequacy of some aspects related to determination of maternity that is presently valid in our legal order. In the context with it, are also outlined the steps of the legislator, which are frequently considered as very questionable. On the other hand, the regulation of determining a paternity is highlighted, and it usually meets a positive response also in practice. Finally is noted, that many of the imperfections of the current regulation may be eliminated with the re-incorporation of the subject matter of family law into the new civil codex that is now being prepared by the government.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Mrázek 536 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Mrázek 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Mrázek 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 341 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 80 kB