velikost textu

Problematika českocírkevněslovanské legendistiky: církevněslovanská legenda o sv. Anastázii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika českocírkevněslovanské legendistiky: církevněslovanská legenda o sv. Anastázii
Název v angličtině:
Problems of Czech Church Slavonic hagiography: Church Slavonic legend of St. Anastasia
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. František Čajka, Ph.D.
Vedoucí:
PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc.
Oponenti:
PhDr. Kazimír Večerka, Ph.D.
Václav Konzal, prom. fil.
Id práce:
94519
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Slavistická studia se specializací slavistika všeobecná a srovnávací (SLAV)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
22. 10. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá církevněslovanskou legendou o svaté Anastázii, kterou poprvé vydal v roce 1903 A. I. Sobolevskij. Již první editor památky předpokládal na základě některých indicií její český původ. Legendou se od dob jejího publikování v zásadě nikdo soustavněji nezabýval. Jelikož se některým badatelům nejeví české prostředí desátého a jedenáctého století jako vhodné pro vznik některých památek, zařadili jsme problematiku českocírkevněslovanské legendistitiky, jíž je legenda o svaté Anastázii součástí, do přehledu bádání o památkách českocsl. písemnictví. V úvodní kapitole podáváme obraz bádání o českocsl. památkách. Jedním ze základních okruhů otázek spojených s těmito památkami je prokázání jejich atribuce. Tato problematika je tvořena širokým komplexem otázek jazykové, literárněvědné i extralingvistické povahy. V dalším výkladu Jsme zhodnotili základní existenční podmínky pro církevněslovanskou literární tvorbu v přemyslovských Čechách. K pracím, které dokládají kontinuitu slovanského písemnictví a liturgie v přemyslovských Čechách, patří i studie V. Tkadlčíka Otázka kontinuity slovanské bohoslužby v přemyslovských Čechách. Studie V. Tkadlčíka, která je součástí příloh naší práce, přináší vedle dalších zjištění mimo jiné zcela nový pohled na problematiku z pohledu církevněprávního. Východiskem pro další výklady se stala materiálová báze legendy o svaté Anastázii, na jejímž základě bylo možno charakterizovat text legendy z pohledu textologického a jazykového. Dosud byly známy pouze tři ruskocsl. rukopisy z konce patnáctého až z šestnáctého století, tradičně označované Q. I. 320, U a M, nověji k této skupině známých textů přibyl srbskocsl. rukopis z třetí nebo čtvrté čtvrtiny čtrnáctého století, námi označovaný Gr. V naší práci jsme poukázali na existenci čtyř dalších rukopisů ruskocsl. provenience, které označujeme V, R, L a Ch, pocházejících z konce patnáctého století až ze století osmnáctého. ...
Abstract v angličtině:
The dissertation analyses the Church Slavonic Legend oj St Anastasia published for the first time by A. 1. Sobolevskij in 1903. The first editor himself assumed a Czech origin for the legend, because of some signs. The legend has not been systematically analysed since. Because some writers do not consider the Czech milieu as a likely source of some monuments we inc1uded the problems of Church Slavonic hagiography of Czech Origin into the outline of exploration of Church Slavonic monuments of Czech Origin whose part the legend of St Anastasia forms. In the Introduction chapter we give a sketch of the state of exploration of Czech Church Slavonic monuments. One of the basic types of questions connected to these monuments is proving their attribution. It inc1udes a broad array of linguistic, theoreticalliterary as well as extra-linguistic questions. In the subsequent exposition we evaluated the basic existential conditions for Church Slavonic literature in Přemyslid Bohemia. V. Tkadlčík's essay Otázka kontinuity slovanské bohoslužby v přemyslovských Čechách is one of the works presupposing a continuity of Slavonic literary tradition and liturgy in Přemyslid Bohemia. The essay is a part of the supplement to our dissertation and it brings, apart from other discoveries, a uniquely new approach to the question from the perspective of church law. The starting point for further exposition was the material base of the legend oj St Anastasia allowing a c1assification of the text from the text linguistic and linguistic point of view. There were known three Russian Church Slavonic manuscripts from the end of the 15th and 16th centuries, traditionally called Q. 1. 320, U and M, later a Serb Church Slavonic manuscript from the third or fourth quarter of the 14th century was discovered, by us labelled Gr. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. František Čajka, Ph.D. 11.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. František Čajka, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. František Čajka, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Kazimír Večerka, Ph.D. 227 kB
Stáhnout Posudek oponenta Václav Konzal, prom. fil. 272 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 44 kB