velikost textu

Analýza dostupnosti Tokia železniční dopravou v Japonsku pomocí GIS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza dostupnosti Tokia železniční dopravou v Japonsku pomocí GIS
Název v angličtině:
The analysis of Tokyo railway accessibility in Japan by using GIS
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Tomáš Pokorný
Vedoucí:
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Hofman
Id práce:
94444
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dostupnost, Japonsko, doprava, železnice, Tokio, šinkansen
Klíčová slova v angličtině:
accessibility, Japan, transportation, railways, Tokyo, shinkansen
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá časovou dostupností Tokyo-eki ( 東 京 駅 Tokyo Station) při využití železniční dopravy na hlavních tratích společností Japan Railways Group (JR グループ Jeiaru Gurupu). V úvodu se práce zabývá obecnými tématy, která jsou spojena s výzkumem dostupností. Dále se navazuje kategorizací vlakových spojů v Japonsku a Česku a historickým vývojem železniční dopravy v obou zemích. Zvláštní kapitola je věnována přepisům japonštiny do latinky. Hlavní část práce tvoří popis tvorby modelu časové dostupnosti se specifiky získávání dat z cizojazyčných zdrojů. Následuje porovnání dostupnosti v Česku s Japonskem pomocí tvorby anamorfovaných map. Na výsledných mapových výstupech je komentována regionální dostupnost v Japonsku a její porovnání s Českem. Klíčová slova: časová dostupnost, železnice, síťová analýza, Japonsko, Tokio  
Abstract v angličtině:
Abstract This work is about accessibility of Tokyo-eki (東京駅 Tokyo Station) by using main railways of Japan Railways Group (JR グループ Jeiaru Gurupu). The introduction is giving main ideas about the subject such as research of accessibility. Continuing with categories of train connections and historical facts in Japan and Czech Republic. Special part is talking about transcriptions from Japanese to Latin. Main part of work is description of time accessibility model. Data were searched on specific multilingual sources. Next part is comparing Czech and Japanese accessibility by using anamorphosis model. In the conclusion is commented confrontation of regional accessibility in Japan and Czech Republic according to the maps. Keywords: time accessibility, railways, network analysis, Japan, Tokyo  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Pokorný 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Pokorný 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Pokorný 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Hofman 42 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. 80 kB