velikost textu

Syntéza a charakterizace AibB8LysB28ProB29-insulinu za účelem studia významu T a R konformací insulinu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntéza a charakterizace AibB8LysB28ProB29-insulinu za účelem studia významu T a R konformací insulinu
Název v angličtině:
Synthesis and characterization of AibB8LysB28ProB29-insulin to study T a R conformations of insulin
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Lucie Kosinová
Vedoucí:
prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Oponent:
RNDr. Martin Flegel, CSc.
Id práce:
94405
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
insulin, analog, T konformace, R konformace, syntéza, vazebná afinita
Klíčová slova v angličtině:
insulin, analog, T conformation, R conformation, synthesis, binding afinity
Abstrakt:
Souhrn Ve své bakalářské práci jsem celkovou chemickou syntézou připravila nový analog insulinu - AibB8LysB28ProB29-insulin. Tento analog byl připraven za účelem objasnění významu T a R konformací insulinu a jejich úlohy při interakci insulinu s receptorem. Aminokyselina Aib byla v pozici B8 použita z důvodu její schopnosti silně indukovat šroubovicové struktury v peptidových řetězcích. Prolin a lysin v pozicích B28 a B29 byly zaměněny z důvodu snížení schopnosti analogu vytvářet dimery a hexamery. Metodou syntézy na pevné fázi byl připraven insulinový řetězec A a modifikovaný insulinový řetězec AibB8LysB28ProB29-B. Surové A a B řetězce byly po štěpení nejprve převedeny na S- sulfonáty, poté odsoleny gelovou chromatografií a následně purifikovány a izolovány pomocí preparativního provedení RP-HPLC. Řetězce byly spojeny rekombinační reakcí za vzniku nového insulinového analogu AibB8LysB28ProB29-insulinu. Tento nový analog byl opět přečištěn nejprve gelovou chromatografií a poté pomocí RP-HPLC. Oba řetězce i výsledný analog byly charakterizovány pomocí analytického provedení RP-HPLC a hmotnostní spektrometrií. Nakonec byla stanovena vazebná afinita AibB8LysB28ProB29-insulinu k insulinovému receptoru. Hodnota jeho disociační konstanty ve srovnání s hodnotou disociační konstanty lidského insulinu vypovídá o ztrátě vazebné afinity a tedy i biologické aktivity tohoto analogu.
Abstract v angličtině:
Abstract According to the International Diabetes Federation, there were 285 million people in the age from 20 to 79 years suffering from diabetes on the planet in 2010. This means diabetes has become a global epidemic so the importace of insulin research is still growing. Insulin is a protein hormone that plays a key role in regulating blood glucose level which has a widespread impact on the whole metabolism. Insulin acts through binding of its monomeric form to the insulin receptor. At present, however, the active monomeric structure of insulin is still unknown. It is clear that insulin monomer must undergo structural changes upon binding to the insulin receptor as the residues crucial for the interaction are burried within the native form. According to studies of highly active hormon analogs there is an ample evidence that the C-terminal part of the B-chain is a dynamic element in insulin activation and receptor binding. Probably, there is also great importance of the B-chain N- terminus and the transition between T and R conformation. However, the exact significance of the T and R states of insulin remains unclear. In this work, a new insulin analog AibB8LysB28ProB29-insulin was prepared for the purpose of studying significance of the T and R conformations of insulin and their relationship to the active form of the hormone. On the position B8, this analog contains α- aminoisobutyric acid, a non-proteinogenic aminoacid which is a strong inducer of helical structure. We expected that this will result in a long helical region on the residues 1-19 in the B-chain so we should get the R conformation of insulin, practically. To avoid multimerization we swapped the residues of proline B28 and lysine B29. Finally, the binding afinity of the new insulin analog was determined. Based on this experiment, it was found out that the insulin analog AibB8LysB28ProB29-insulin is very difficult to prepare. We got only 0,3 mg of the analog from three independent recombination reactions. The binding afinity of the analog was only 0,26% in comparison with human insulin (In Czech).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Kosinová 1.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Kosinová 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Kosinová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Flegel, CSc. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB