velikost textu

Expression and characterization of recombinant capsid protein from HIV and its mutants: towards inhibition of virus assembly

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Expression and characterization of recombinant capsid protein from HIV and its mutants: towards inhibition of virus assembly
Název v češtině:
Exprese a charakterizace rekombinantního proteinu kapsidy HIV: cesta k inhibici skládání virové částice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Monika Sivá
Vedoucí:
doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Oponent:
RNDr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D.
Id práce:
94372
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
rekombinantní exprese proteinů; bodová mutageneze; skládání virových částic; virostatika;
Klíčová slova v angličtině:
recombinant protein expression; site-directed mutagenesis; viral assembly;virostatics
Abstrakt:
Virus HIV je pro svět hrozbou již třicet let. Způsobuje syndrom získaného selhání imunity (AIDS), při kterém je infikovaný jedinec náchylný k nádorovým onemocněním a život ohrožujícím infekcím. Součástí kombinované antiretrovirové terapie je mnoho léčiv potlačujících množení viru HIV. Ta však pouze zpomalují průběh onemocnění. Protože zatím nebyla objevena žádná dostatečně efektivní léčba, odborníci neustále hledají nové cíle terapeutického zásahu včetně možnosti virus z těla zcela vymýtit. Díky svým multimerizačním vlastnostem je kapsidový protein HIV potenciálním cílem pro inhibici skládání infekční virové částice. N-terminální doména šesti kapsidových proteinů vytváří hexamery a pentametry. Díky proteinové krystalografii a na základě NMR měření víme, že jsou k sobě vázané dimery C-terminální domény. Existují inhibitory, které se vážou na C-terminální doménu, pozměňují její konformaci a mohou tak ovlivnit protein-proteinové interakce dimeru. Tento efekt lze popsat několika metodami, například proteinovou mikrokalorimetrií. Rekombinantní kapsidový protein tzv. divokého typu a jeho C-terminální doména, jež oba dimerují v roztocích i krystalech, byly připravené v bakteriích a dále vyčištěny. Jejich dimerizační konstanta byla změřená izotermální titrační kalorimetrií. Rekombinantní kapsidový protein a jeho C-terminální doména, oba s mutacemi zabraňujícími interakci monomer-monomer, byly připraveny a vyčištěny dle stejného protokolu. Tyto proteiny podle mikrokalorimetrických měření netvoří v roztocích dimery. Posledním rekombinantně připraveným proteinem byla C-terminální doména značená 15N pro budoucí NMR měření.
Abstract v angličtině:
Human immunodeficiency virus infection has been a threat to the world for the last thirty years. It causes a condition called acquired immunodeficiency syndrome leading to complete collapse of immune system and death if not treated. There are many anti-HIV drugs that are part of the combined antiretroviral treatment but they only slow down the progress of the infection. Although the success of all the 31 antiviral agents is remarkable, the cure is not efficient enough. The research of potencial new HIV drugs is now focusing on new targets of viral inhibition. The capsid protein is a potential target of virion assembly and maturation inhibitors due to its multimerization features. The N-terminal domains of six capsid proteins create hexamers. These are connected to each other by dimers of the C-terminal domains according to X-ray and NMR studies. There are inhibitors that bind to the C-terminal domain, alter its conformation and weaken the protein-protein interaction of the dimer. Protein calorimetry is a method that could detect and quantify protein-protein interactions and thus capsid protein dimerization and its inhibition. We expressed and purified recombinant wild-type capsid protein and its C-terminal domain that both dimerize in solution and crystals. Their dimerization constant was determined by isothermal titration calorimetry. The capsid protein and its C-terminal domain with mutations in dimer interface were purified using identical protocol. They are both dimerization defective as shown in our calorimetry experiments. Finally, 15N labeled C-terminal domain of capsid protein was expressed for future NMR measurements.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Sivá 1.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Sivá 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Sivá 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB