velikost textu

Stabilita svahů zemníku keramických jílů u Nové Vsi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stabilita svahů zemníku keramických jílů u Nové Vsi
Název v angličtině:
Slope stability of the Nová Ves clay pit
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Miloslav Šramota
Vedoucí:
Ing. Jan Boháč, CSc.
Oponent:
Mgr. Jitka Kovářová
Id práce:
94361
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geologie (BGEOL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce pojednává o zemníku v lokalitě Nová Ves II v západních Čechách, kde jsou těženy keramické vazné jíly terciérního stáří. Práce shrnuje dostupné geologické, inženýrsko- geologické a hydrogeologické informace. Za použití rotačního krabicového přístroje, RTG analýzy a silikátové analýzy byly stanoveny pevnostní a mineralogické vlastnosti vybraných vzorků v profilu těžebny. Pomocí těchto přístrojů a analýz bylo zjištěno, že studovaný materiál vykazuje velmi nízké hodnoty úhlu vnitřního tření (φkritický v rozmezí 12 – 13,6° a φreziduální v rozmezí 10 – 11,5°). Vzhledem k použití pouze jedné metody stanovení úhlu vnitřního tření (krabicový rotační přístroj) chybí srovnání s výsledky z jiných přístrojů. Z tohoto důvodu nebylo možné jednoznačně určit příčinu nízkých hodnot naměřených dat.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with clay quarry in west Bohemian locality Nová Ves II, where are mined Tertiary ceramic clays. Thesis summarizes available geological, engineering- geological and hydro geological information. Using ring shear apparatus, RTG analysis and silicate analysis were measured strength parameters and mineralogical composition for selected samples. Measurement and analysis showed very low readings angle of internal friction (φcr 12 – 13.6° and φres 10 – 11.5°). Using of only one measurement method prevented clear interpretation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miloslav Šramota 2.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miloslav Šramota 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miloslav Šramota 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Jan Boháč, CSc. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jitka Kovářová 641 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 818 kB