velikost textu

Matematika v domácím vzdělávání: charakteristiky vzdělávacího stylu rodin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Matematika v domácím vzdělávání: charakteristiky vzdělávacího stylu rodin
Název v angličtině:
Mathematics in Homeschooling: Educational Style of Families
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Dana Pražáková, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Id práce:
94281
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Didaktika matematiky (XDM)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se věnuje problematice domácího vzdělávání. Prvním cílem práce je popis charakteristik vzdělávacího stylu rodin s důrazem na matematiku. Druhým cílem je návrh metodologického rámce pro případný další výzkum na poli domácího vzdělávání. Jedná se o kvalitativní výzkum založený na dotazníkovém šetření ve 30 rodinách a na osobních zkušenostech autorky. Česká pedagogická terminologie je úzce svázána s realitou školního vzdělávání, proto jsou na začátku práce navrženy nové pojmy. Vzdělávací prostředí vysvětluje možné důvody vysoké diverzity mezi doma vzdělávajícími rodinami. Vzdělávací prostředí je na makroúrovni ovlivňováno legislativní úpravou, platnými kurikulárními dokumenty, hodnotami a normami, které společnost sdílí ve vztahu ke vzdělávání. Na mezoúrovni ho ovlivňuje institucionální vazba rodiny na školu, případně k podpůrným skupinám, a na mikroúrovni osobní situace každé jednotlivé rodiny daná demografickými, biologickými, ekonomickými a dalšími charakteristikami. Z prostředí rodiny vychází vzdělávací styl, který je ovlivňován též postoji rodičů a dětí k matematice, vzděláním a profesí rodičů a zkušenostmi s učebnicemi či pomůckami. Vzdělávací styl se mění s mírou zkušeností s domácím vzděláváním. V práci popisovaný styl je nazván semistrukturovaný vzdělávací styl. Rodiče – experti v domácím vzdělávání nepoužívají některý ze specifických vzdělávacích přístupů, využívají nejrůznější zdroje a jejich vzdělávací metody jsou úzce propojeny se situacemi každodenního života. Jako příklad nezáměrného vzdělávání jsou představeny každodenní konverzace, vedoucí k matematickému vzdělávání. Jelikož jsou v České republice zákonem stanoveny povinnosti rodičů, kteří domácí vzdělávání volí, část vzdělávání probíhá strukturovaně, aby úroveň vzdělávání zůstávala v souladu s kurikulárními dokumenty. Klíčová slova domácí vzdělávání, individuální vzdělávání, vzdělávací styl, nezáměrné učení, informální učení, matematika
Abstract v angličtině:
Mathematics in Homeschooling: Educational Style of Families Abstract The dissertation thesis focuses on homeschooling. Its primary goal is to describe phenomena related to the educational style of families. The phenomena are connected to the context of mathematics. The second goal is to propose a theoretical framework which could be used for further research in the field of homeschooling. The methodology is qualitative, based on the questionnaires of 30 families and the author´s personal experience. As the Czech pedagogical terminology is highly connected to school education, a new terminology is proposed. The concept educational setting explains the high diversity of homeschooling families. It is affected by the law, curricular documents, and social values on the macro-level. The relationship of a family with the school and the supporting group influences the form of homeschooling in relation to the situation of each family. The educational style is influenced by both the child’s and parents’ beliefs within and attitudes to the educational area (in this case, mathematics). Another important phenomenon is the length of homeschooling experience in families. The educational style described in the thesis is called a semi-structured one. The families which I call experts do not usually use any specific educational approach but rather different sources, and their educational methods are firmly intertwined with everyday activities. Everyday conversations leading to a child’s mathematics development at the primary level of education are presented as examples of implicit learning. However, in the Czech Republic, the law defines duties which are to be fulfilled by parents and their children, therefore, some structure is necessary to stay in agreement with curricular documents. Key words: Homeschooling, home education, implicit learning, conversational learning, mathematics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Dana Pražáková, Ph.D. 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Dana Pražáková, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Dana Pražáková, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 277 kB