velikost textu

Analýza a priori jako součást přípravy učitele na výuku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza a priori jako součást přípravy učitele na výuku
Název v angličtině:
A priori analysis as a part of teacher’s lesson planning
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Hana Nováková, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
Id práce:
94279
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Didaktika matematiky (XDM)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
analýza a priori, příprava učitele na výuku, teorie didaktických situací, Diofantova úloha
Klíčová slova v angličtině:
a priori analysis, teacher’s lesson plan, Theory of didactical situations in Mathematics, problem of Diophantus
Abstrakt:
NÁZEV: Analýza a priori jako součást přípravy učitele na výuku AUTOR: Mgr. Hana Nováková KATEDRA: Katedra matematiky a didaktiky matematiky ŠKOLITEL: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. Předkládaná dizertační práce je zaměřena na analýzu a priori jako součást přípravy učitele na výuku. Teoretickým rámcem je teorie didaktických situací v matematice (TDSM). TDSM charakterizuje analýzu a priori jako jeden z možných nástrojů, který má učitel při plánování výuky k dispozici. Práce si klade za cíl analyzovat rozdíly mezi tím, co je zařazeno do analýzy a priori v TDSM, a skutečností v praxi učitele, vzájemně porovnat přípravy zkušených učitelů a studentů učitelství a ukázat význam a využití analýzy a priori v učitelské a výzkumné praxi. Práce se skládá ze tří částí: teoretické, experimentální a aplikační. V teoretické části jsou vysvětleny hlavní pojmy TDSM související s analýzou a priori, dále je zde shrnuta problematika přípravy učitele na výuku. Experimentální část je uvedena předexperimentem, jehož výsledky umožnily zpřesnit strukturu analýzy a priori pro další využití. Během hlavního experimentu se podařilo nejen porovnat vzájemně přípravy zkušených učitelů a studentů učitelství, ale také zjistit, v jakých položkách se liší a shodují s analýzou a priori. Aplikační část ukazuje konkrétní využití analýzy a priori při rozboru vyučovací hodiny a posteriori a přibližuje význam a funkce analýzy a priori ve výzkumném projektu. Klíčová slova: analýza a priori, příprava učitele na výuku, teorie didaktických situací, Diofantova úloha. 4
Abstract v angličtině:
TITLE: A priori analysis as a part of teacher’s lesson planning AUTHOR: Mgr. Hana Nováková DEPARTMENT: Department of Mathematics and Mathematical Education SUPERVISOR: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. This thesis focuses on a priori analysis as a part of teacher’s lesson planning. The theoretical background consists of the Theory of didactical situations in Mathematics (TDSM). In TDSM, the a priori analysis is seen as one of the teacher’s tools that he/she has when planning a lesson. The goal of the thesis is to analyse differences between a priori analysis as described in TDSM and the reality in teacher‘s practice, to compare lesson plans of experienced teachers with those of students and demonstrate the significance and application of a priori analysis in teacher’s and researcher’s practice. The thesis consists of three parts, theoretical, experimental and applicational. In the theoretical part, the main concepts of TDSM linked with a priori analysis are explained and the issue of teacher’s lesson planning is presented. The experimental part starts with a pre-experiment. Its results contributed to precise the structure of a priori analysis for further use. During the main experiment, the lesson plans of experienced teachers were compared with those of pre-service teachers. The differences and the similarities with a priori analysis were also analysed. The applicational part shows a concrete use of a priori analysis during a posteriori analysis of a lesson and describes its importance and role in a research project. Keywords: a priori analysis, teacher’s lesson plan, Theory of didactical situations in Mathematics, problem of Diophantus. 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Nováková, Ph.D. 1.87 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Hana Nováková, Ph.D. 4.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Nováková, Ph.D. 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Nováková, Ph.D. 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 277 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 259 kB