velikost textu

Tvorba geometrických schémat u žáků 1.stupně prostřednictvím podnětných geometrických prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tvorba geometrických schémat u žáků 1.stupně prostřednictvím podnětných geometrických prostředí
Název v angličtině:
Construction of elementary pupils’ geometric schemas via motivating learning environments
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jaroslava Kloboučková
Školitel:
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Oponenti:
doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc.
Id práce:
94209
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Didaktika matematiky (XDM)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výuka geometrie, obvod a obsah mnohoúhelníku, vlastnosti mnohoúhelníku, poznávací proces v geometrii, krychlové stavby, origami, dřívka, parkety
Klíčová slova v angličtině:
geometry teaching, geometry learning, perimeter and area of quadrilaterals, attributes of quadrilaterals, Cube Buildings, Origami, Wooden Sticks, and Tiles
Abstrakt:
Název: Tvorba geometrických schémat u žáků 1. stupně prostřednictvím podnětných geometrických prostředí Autor: Jaroslava Kloboučková Katedra: Katedra matematiky a didaktiky matematiky Školitel: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. Abstrakt: Cílem předložené disertační práce je pojednat o problematice vyučování geometrie jako nedílné součásti výuky matematiky na prvním stupni základní školy. Práce mapuje i dlouhodobý výukový experiment zahájený v roce 2010 a na pozadí tohoto experimentu řeší otázky poznávaní geometrického učiva dětmi mladšího školního věku. Hlavním cílem mé práce bylo nalézt odpovědi na čtyři výzkumné otázky: Jakým způsobem poznávají děti geometrické objekty? Jak si vzájemně předávají své znalosti, zkušenosti, objevy ze světa geometrie? Jak (na jaké úrovni) jsou schopny porozumět učivu, které je formálně v kurikulárních dokumentech (RVP ZV) zařazeno do pozdějších vzdělávacích období? Které jevy dokáží pochopit a popsat užitím mateřského jazyka? V teoretické části práce je hlavní pozornost věnována poznávacímu procesu a typologii matematických úloh vždy se zaměřením na geometrii. Dále jsou popsána čtyři konkrétní podnětná geometrická prostředí – Krychlové stavby, Origami, Dřívková geometrie a Parkety a jeden tematický celek Obvod a obsah rovinných útvarů. Je provedena didaktická analýza uvedených prostředí. Nechybí ani výhled do vyšších ročníků základní školy a vlastní formulace i řešení úloh, které vycházejí z uvedených oblastí, ale zároveň mají přesah do vyšší matematiky. Praktická část práce se skládá ze čtyř případových studií. V každé je popsána a analyzována jedna konkrétní výuková situace, ze které jsem vycházela při přípravě a následném provedení dílčího výukového experimentu. V první případové studii se jedná o kombinatorickou strukturu krychlové stavby a analýzu kombinatorického myšlení konkrétního žáka. Druhá případová studie se týká způsobu poznávání vlastností mnohoúhelníků manipulativní činností. Třetí případová studie je zaměřena na vztah rovinné a prostorové geometrie. Poslední čtvrtá případová studie se zabývá žákovským poznáním pojmů shodná a neshodná zobrazení v rovině. V závěru jsou popsány jednak přínosy práce, ale i omezení, která takto aplikovaný výzkum přináší, a je nastíněno jeho možné pokračování.
Abstract v angličtině:
Title: Construction of elementary pupils’ geometric schemas via motivating learning environments Author: Jaroslava Kloboučková Department: Department of mathematics and mathematics education Supervisor: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. Abstract: The aim of the dissertation is to discuss teaching geometry as integral part of mathematics education at the primary school level. The thesis also documents a longitudinal teaching study which was initiated in 2010 and which gives us a base for discussion of some fundamental questions regarding the process of learning geometry for pupils in their early school years. The main objective here is to attempt to answer the following four didactic questions: In which way do pupils learn about geometrical objects? How do they share their geometrical knowledge, experience and discoveries with one another? How much (at what level) are they able to understand mathematical concepts that the official curricular documents (the Czech Framework for Education Program) place in later years of schooling? What phenomena are they able to grasp and describe using their mother tongue? The theoretical framework focuses on the learning process and the typology of mathematical problems in geometry. Four specific engaging environments (Cube Buildings, Origami, Wooden Sticks, and Tiles) and one content area (Area and perimeter in plane) are introduced, described and didactically analysed. There is also a proposed extension of these environments into further years of mathematics education: the formulation and solution of problems that are grounded in these environments and build on the relevant concepts in higher levels of mathematics. Four case studies form the foundation of the empirical investigation. Each of the case studies describes and analyses one classroom situation. The situations were carefully chosen to prepare and conduct a teaching study. The first case study looks at the combinatory analysis of a cube construction and the analysis of a pupil’s combinatorial thinking. The second case study is about the ways pupils learn about the characteristics of polygons. The third case study focuses on the relationship between the plane and space geometries. The last case study is an investigation into a pupil’s understanding of the concept of isometric and non-isometric transformations in the plane. The conclusion highlights the main contribution the dissertation brings, discusses the limitations of applied research in this area, and outlines the rationale for further research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslava Kloboučková 2.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslava Kloboučková 258 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslava Kloboučková 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. 1.96 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 421 kB