velikost textu

Žákovská tvorba slovních úloh jako indikátor matematické kultury žáků ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Žákovská tvorba slovních úloh jako indikátor matematické kultury žáků ZŠ
Název v angličtině:
Students’ problem posing as an indicator of mathematical culture of lower secondary students
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Bureš, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Oponenti:
PhDr. Alena Hošpesová, CSc.
doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.
Id práce:
94196
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Didaktika matematiky (XDM)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tvorba slovních úloh, slovní úloha, matematická kultura, Teorie didaktických situací v matematice
Klíčová slova v angličtině:
Problem posing, word problems, mathematical culture, Theory of didactical situations in mathematics
Abstrakt:
NÁZEV PRÁCE: Žákovská tvorba slovních úloh jako indikátor matematické kultury žáků ZŠ AUTOR: Mgr. Jiří Bureš KATEDRA: Katedra matematiky a didaktiky matematiky ŠKOLITEL: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. ABSTRAKT: Předkládaná disertační práce je zaměřena na žákovskou tvorbu slovních úloh jako indikátor matematické kultury žáků ZŠ. Teoretický rámec práce je tvořen výzkumem zaměřeným na tvorbu matematických úloh (problem posing), výzkumem zabývajícím se slovními úlohami, matematickou kulturou a Teorií didaktických situací v matematice. Cílem práce je zkoumat souvislost mezi tvorbou slovních úloh a matematickou kulturou žáků prostřednictvím analýzy a stanovení charakteristických znaků vytvořených úloh. Práce se skládá ze dvou částí: teoretické a výzkumné. V teoretické části jsou jednak shrnuty hlavní poznatky o žákovské tvorbě úloh, dále pak popsány některé přístupy k pojmům slovní úloha a matematická kultura, a nakonec vysvětleny hlavní pojmy Teorie didaktických situací použité v této práci. Experimentální část je uvedena analýzou předexperimentu, na jejímž základě je vytvořeno a charakterizováno pojetí matematické kultury při tvoření úloh. Na něj navazuje analýza hlavního experimentu, která poskytuje úplný popis vytvořených úloh na základě tohoto pojetí. Na závěr jsou shrnuty výsledky této analýzy zaměřené na hlavní charakteristické rysy vytvořených úloh a porovnání z různých hledisek, popsány závěry výzkumu a naznačeny možnosti pro navazující výzkum. KLÍČOVÁ SLOVA: tvorba slovních úloh, slovní úloha, matematická kultura, Teorie didaktických situací v matematice
Abstract v angličtině:
TITLE: Studentsʼ problem posing as an indicator of mathematical culture of lower secondary students AUTHOR: Mgr. Jiří Bureš DEPARTMENT: Department of Mathematics and Mathematical Education SUPERVISOR: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. ABSTRACT: This thesis is focused on studentsʼ problem posing as an indicator of mathematical culture of lower secondary students. The theoretical background consists of research on problem posing, word problems in mathematics, mathematical culture and the Theory of didactical situations in mathematics. The goal of the thesis is to analyse links between problem posing and studentsʼ mathematical culture through the analysis and description of the posed problems. The thesis consists of two parts, theoretical and research part. In the theoretical part, there are the main findings about studentsʼ problem posing and some approaches to the concepts of word problems and mathematical culture, and the main concepts of the Theory of didactical situations used in the thesis. The research part starts with the analysis of the pre-experiment, which constitutes the basis for creation and characteristics of the conception of mathematical culture of problem posing. These parts are followed by the analysis of the main experiment, which provides the complete description of the posed problems based on this conception. The thesis is concluded with the summary of the results of the analysis are summarized focusing on key features of the posed problems and the comparison from different perspectives. The final part also contains of the conclusions and implications for further research. KEY WORDS: problem posing, word problems, mathematical culture, theory of didactical situations in mathematics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. 1.11 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. 2.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alena Hošpesová, CSc. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 430 kB