velikost textu

Diverzita a fylogeneze archaméb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diverzita a fylogeneze archaméb
Název v angličtině:
Diversity and phylogeny of Archamoebae
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eliška Ptáčková
Školitel:
doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Martin Kostka, Ph.D.
RNDr. Andrea Valigurová, Ph.D.
Id práce:
94131
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 3. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Archaméby; evoluce parazitismu; morfologie; fylogeneze; ultrastruktura
Klíčová slova v angličtině:
Archamoebae; evolution of parasitism; morphology; phylogeny; ultrastructure
Abstrakt:
Abstrakt Zástupci skupiny Archamoebae jsou volně žijící nebo endobiotičtí améboidní bičíkovci nebo měňavky. Protože se vyskytují v anoxickém nebo mikrooxickém prostředí, jejich mitochondrie jsou značně redukované. Zpočátku se dokonce předpokládalo, že mitochondrie postrádají úplně, a proto byly považovány za jedny z nejpůvodnějších eukaryotických organismů vůbec. Tato hypotéza byla později vyvrácena a dnes víme, že archaméby náleží do říše Amoebozoa a spolu s aerobními hlenkami (Macromycetozoa) a sběrným taxonem Variosea vytváří skupinu Conosa. Charakteristickým znakem bičíkatých archaméb je poměrně jednoduchý mikrotubulární cytoskelet, který se skládá z jednoho bazálního tělíska, ze kterého vychází bičík, postranního kořene a mikrotubulárního koše. U bezbičíkatých zástupců byl tento cytoskelet zcela redukován. V minulosti bylo vytvořeno asi 350 jmen archaméb na druhové úrovni. Popisy druhů jsou převážně založeny na morfologických znacích, které jsou ale často nedostačující, a proto je identita druhů nejistá a je pravděpodobné, že řada druhů bude v budoucnu synonymizována. Problémem je také nedostatek sekvenčních dat. V našem projektu se nám podařilo výrazně rozšířit dataset DNA sekvencí převážně volně žijících archaméb. Na základě kombinace molekulárních a morfologických dat jsme popsali 13 nových druhů archaméb. Potvrdili jsme, že rod Rhizomastix patří mezi archaméby a že vykazuje nový typ cytoskeletárního uspořádání u této skupiny. Jako první jsme provedli multigenovou analýzu této skupiny. Z našich fylogenetických analýz vyplývá, že se archaméby rozpadají na čtyři hlavní linie: Entamoebidae, Pelomyxidae, Rhizomastixidae a Mastigamoebidae. Ukázali jsme, že rod Mastigella je parafyletický, protože Pelomyxa představuje jeho vnitřní větev, a že převážně parazitický rod Entamoeba je sesterský zbytku archaméb. Z našich výsledků také vyplývá, že společný předek archaméb byl pravděpodobně volně žijící a parazitismus se v této skupině objevil nejméně třikrát nezávisle na sobě.
Abstract v angličtině:
Abstract Members of the group Archamoebae are free-living or endobiotic amoeboid flagellates and amoebae. They live in anoxic or microoxic habitats, and their mitochondria have been reduced. They were originally thought to lack mitochondria and represent one of the earliest eukaryotes. However, this hypothesis has been refuted, and now it is evident that the Archamoebae belongs to the lineage Conosa within the supergroup Amoebozoa, together with aerobic slime molds (Macromycetozoa) and variosean amoebae and flagellates. Relatively simple microtubular cytoskeleton is a characteristic feature of Archamoebae. It consists of a single basal body from which a flagellum arises, lateral root, and microtubular cone. Cytoskeleton of aflagellated genera has been completely reduced. About 350 species names of Archamoebae have been created so far. However, most descriptions were based on inadequate morphological features. The identity of numerous species is uncertain, and many of them are likely synonymous. Another problem is a small amount of available molecular data. During our project, we have substantially improved the dataset of DNA sequences of archamoebae. On the basis of molecular and morphological data, we described 13 new species. We showed that genus Rhizomastix belongs to Archamoebae and displays a new type of the cytoskeletal arrangement within the group. We carried out the first multigene analysis of Archamoebae with reasonable taxon sampling. On the basis of our phylogenetic analysis, we conclude that Archamoebae splits into four major lineages: Entamoebidae, Pelomyxidae, Rhizomastixidae and Mastigamoebidae, the first one being sister to the rest. We showed that Pelomyxa forms an internal branch of paraphyletic Mastigella. We suppose that the last common ancestor of Archamoebae was free-living, and the parasitism has evolved at least three times independently within the group.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Ptáčková 23.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Ptáčková 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Ptáčková 7 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Eliška Ptáčková 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Kostka, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Andrea Valigurová, Ph.D. 4.29 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 455 kB