velikost textu

Výchova laděním na fenomenální bytí krásy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výchova laděním na fenomenální bytí krásy
Název v angličtině:
Education thru harmonizing into phenomenal being the beauty
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Foltýn, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.
PhDr. Jaroslava Schlegelová, CSc.
Id práce:
94018
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 2. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
organicita ? symbiogeneze ? ekofilozofie ? etika - fenomenologie
Klíčová slova v angličtině:
organicity - symbiogenesis ? ekophilosophy ? ethics ? phenomenology
Abstrakt:
Tato práce poukazuje na důležitost ideje organické jednoty. Součinnost v přirozeném prostoru interaktivního soužití je souzněním v pospolném společenství. Idea součinnosti v přirozeném prostoru je idea symbiogeneze. Tedy idea organické jednoty, sounáležitosti. Člověk a příroda tvoří mystickou jednotu. Mentální profil člověka vrůstá do tváře krajiny. Tvářnost vyvstává v interakcích. Tvář se rodí ze střetu. Střet je těhotenstvím světa. Kritika kulturního diktátu bílého muže. Smrt smyslu a vyvlastnění bytí. Odhalení unifikace jako obskurní tváře globalizace. Příklon ke krásnu (bytostný estetismus) jako varianta nového založení étosu v postmoderně. Tajemství je zdroj imaginace. Souzvukem k souznění. Laděním se na zázračnost nevýslovného k souznění s přítomným. Výchovou laděním na fenomenální bytí krásy k revitalizaci vědomí svrchovanosti jednoty. organicita – symbiogeneze – ekofilozofie – etika - fenomenologie
Abstract v angličtině:
This works advent to importace of the idea organic unitas. Interaction in natural space is an idea of symbiogenesis. Idea of organic unity. Human and nature forms mystic unity. Mental profile grows into landscape pattern. Plasticity arises in interaction. Form is born of conflict. This conflict is the pregnancy of the world. Flower is allegory of creation. Unification is a dumply-looking face of the globalization. Shift to the beautiful (essentials aestheticsm) as a variation new foundation of the ethos. Mystery is source of imagination. Unison leads to consonance. Tune-in the miraculousness unutterably leeds to konsonance with the presently. Education thru harmonizing into phenomenal being the beauty leeds to revitalization consciousness of suzerainty the unity. organicity - symbiogenesis – ekophilosophy – ethics – phenomenology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Foltýn, Ph.D. 795 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Foltýn, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Foltýn, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Schlegelová, CSc. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 254 kB