velikost textu

Axiologické a kognitivní založení výchovy k demokracii v současné škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Axiologické a kognitivní založení výchovy k demokracii v současné škole
Název v angličtině:
AXIOLOGICAL AND COGNITIVE PRINCIPLES OF EDUCATION FOR DEMOCRACY IN CONTEMPORARY SCHOOL
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
prof. PhDr. Erich Mistrík
Id práce:
94008
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DISERTAČNÍ PRÁCE : AXIOLOGICKÉ A KOGNITIVNÍ ZALOŽENÍ VÝCHOVY K DEMOKRACII V SOUČASNÉ ŠKOLE AXIOLOGICAL AND COGNITIVE PRINCIPLES OF EDUCATION FOR DEMOCRACY IN CONTEMPORARY SCHOOL Ivana Havlínová PRAHA 2011 ABSTRAKT Disertační práce je filosofickým pohledem na výchovu a na jeden z jejích konkrétních konceptů – na výchovu k demokracii. Výchova je nutnou podmínkou lidského bytí a jeden z předpokladů toho, jak bude člověk své bytí uskutečňovat. Výchova k demokracii je příležitostí k setkávání se, často autentickému, s konkrétními problémy dějinné situace. Směřuje k porozumění a k vůli otevřít své lidství základním demokratickým principům jako jsou odpovědnost, svoboda, tolerance a respekt, osobní angažovanost. Tyto principy vycházejí z hodnot a hodnotových systémů, které představují naše vztahy ke světu. Axiologický rozměr je spolu s kognitivními schopnostmi nezbytným postulátem výchovy k demokracii. Určité významové vyprázdnění pojmů demokracie a výchova k demokracii v naší společnosti jsou důvodem k hledání jejich významů a promýšlení jejich obsahů. Demokracie je zde nahlížena jako politický systém, jako hodnota, způsob života a jako diskuze. Výchova k demokracii se pak ukazuje nejenom jako záležitost politologická a sociální. Její zkoumání z perspektiv filosofie výchovy, axiologie a politické filosofie odkrývá její axiologický rozměr a nároky na kognitivní schopnosti. Opodstatňuje možné způsoby, jak výchovu k demokracii nahlížet a jak ji provádět, například prostřednictvím práce s kontroverzními tématy, komparací a integrací chrakteristických prvků různých modelů demokracie, přímou účastí mladých lidí na politickém a občanském životě. Výchova k demokracii, je stejně jako výchova obecně celoživotním údělem. Její provádění klade velké nároky na vychovatele. Promýšlení jejích možností a limitů je jedním z nich. Klíčová slova: výchova, hodnoty, hodnotová výchova, demokracie, výchova k demokracii 1 2
Abstract v angličtině:
PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DISERTAČNÍ PRÁCE : AXIOLOGICKÉ A KOGNITIVNÍ ZALOŽENÍ VÝCHOVY K DEMOKRACII V SOUČASNÉ ŠKOLE AXIOLOGICAL AND COGNITIVE PRINCIPLES OF EDUCATION FOR DEMOCRACY IN CONTEMPORARY SCHOOL Ivana Havlínová ABSTRACT This thesis is a philosophical view on education and one of its particular concepts – education for democracy. Education is a necessary conditional character of human existence and one of preconditions of a way how this existence will be brought to life by human. Education for democracy is opportunity for its participants, often genuine opportunity, to meet concrete issues of historical situation. It leads to understanding and free will to open humanity for core democratic principles as responsibility, liberty and freedom, tolerance and respect, personal commitment. These principles are issuing from values and systems of values that represent our relations to the world. Axiological dimension is together with cognitive skills necessary postulate of education for democracy. Certain voidance of meaning of concepts like democracy and education for democracy in our society are reasons for searching their senses and reflecting upon their contents. Democracy is viewed as political system, as value, way of life and as discussion. Education for democracy is then viewed not only as political or social issue. Studying its characteristic features from perspectives of philosophy of education, axiology and political philosophy discovers its axiological dimension as well as claims to cognitive skills. It also gives substance to possible ways how to view and practice education for democracy e.g. through work with controversial issues, by comparation and integration of chacteristic features of various models of democracy, by direct participation of young people in political and civil life. Education for democracy as well as education in general meaning is life-time deal. To practice education for democracy means great demands for an educator. Thinking over its possibilities and limits os one of them. Key words Education, values, education for values, democracy, education for democracy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. 619 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Erich Mistrík 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 286 kB