velikost textu

Propedeutika logiky v rámci výuky základů společenských věd

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Propedeutika logiky v rámci výuky základů společenských věd
Název v angličtině:
Propedeutics of Logic in Teaching the Basics of Social Sciences
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Grulich, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Kamila Bendová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Petr Jirků, CSc.
Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.
Id práce:
93993
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Propedeutika logiky v rámci výuky základů společenských věd AUTOR: Tomáš Grulich KATEDRA (ÚSTAV) Katedra občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ŠKOLITELKA: RNDr. Kamila Bendová, CSc. ABSTRAKT: Práce na pomezí filosofie a logiky, zabývající se smyslem, účelem a možným pojetím výuky elementární logiky v rámci předmětu základů společenských věd. V počátečním dialogickém založení logiky, pozdější disputační technice a v současné podobě teorie argumentace a moderní formální logiky hledá momenty, které by byly sto založit takový způsob její propedeutiky, který by jednak splňoval očekávání, jež jsou na ni kladena ze strany běžné argumentace v občanských i odborných záležitostech, jednak zajistil její otevřenost k dalšímu případnému rozvoji a speciálnímu využití v jednotlivých vědních oborech. Záměrem je naplňování étosu logiky dialogu: poskytnout oporu pro vytváření dobře odůvodněných názorů a přání. Klade otázku jak zůstat v prostředí přirozeného jazyka a současně využít ideje a nástroje, které formální logika racionálnímu usuzování poskytuje. Odpověď nalézá v pojmu sémantického závazku, na němž buduje výklad tradičního i moderního logického aparátu. Doplňuje ji návrhem tzv. exempel, příkladů určených k ukotvení stěžejních tezí a sehrávajících úlohu uzlových bodů v síti jinak obvykle lineárního způsobu výkladu. KLÍČOVÁ SLOVA: teorie argumentace, technika disputace, elementární formální logika, sémantický závazek, základy společenských věd
Abstract v angličtině:
TITLE: Propedeutics of Logic in Teaching the Basics of Social Sciences AUTHOR: Tomáš Grulich DEPARTMENT: Social Sciences and Philosophy Department, Faculty of Education, Charles University in Prague SUPERVISOR: RNDr. Kamila Bendová, CSc. ABSTRACT: This thesis is placed on border between the fields of philosophy and logic. It deals with significance, purpose and possible approach to teaching elementary logic within the framework of the subject – the Basics of Social Sciences. In the initial dialogical logic, latter disputation techniques and the current form of argumentation theory as well as in modern formal logic, it searches for moments allowing to establish such a propedeutics that would both meet the needs of common argumentation in civic and professional matters as well as ensure its openness to further development and specialized usage in particular fields of science. The aim is to fulfil the ethos of dialogue logic: to provide support for creation of well-justified opinions and wishes. It raises the question of how to remain in the environment of natural language while using ideas and tools offered by formal logic for the purposes of rational reasoning. The answer is found in the term of semantic commitment; it uses this term as a basis for interpretation of both traditional as well as modern logical apparatus. The answer is complemented by a draft of so-called exempla, examples designed to anchor the core theses while playing the role of nodes in the network of otherwise usually linear method of interpretation. KEYWORDS: Argumentation theory, techniques of disputation, elementary formal logic, semantic commitment, Basics of Social Sciences
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Grulich, Ph.D. 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Grulich, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Grulich, Ph.D. 6 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Jirků, CSc. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 255 kB