velikost textu

Věda a média

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Věda a média
Název v angličtině:
Science and the media
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavel Kasík
Vedoucí:
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Oponent:
Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Id práce:
93979
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Věda jakožto metoda systematizovaného poznávání reality prošla dlouhým a komplexním historickým vývojem. Společně s nástupem nových technologií získala věda na váženosti a důležitosti v nejrůznějších oblastech lidské činnosti, a často plní úlohu referenčního rámce, skrze který se společnost vztahuje k realitě jako takové. Tato diplomová práce se zabývá často komplikovaným vztahem mezi vědeckým diskurzem a masovými médii. Skrze historické souvislosti ukazuje na podobný vztah vědy a médií k technologiím, zároveň ale odkrývá důležité odlišnosti mezi vědeckým a mediálním diskurzem v přístupu k informacím, autoritám a metodám reprezentace reality. V první – teoretické – části práce ukazuje možné aplikace klasických i novějších komunikačních a mediálněvědních teorií na studium reprezentace vědy v masových médiích (zpravodajské hodnoty, redakční rutiny, rámování, nastolování agendy aj.) a rámcově shrnuje dosavadní výzkum ve světě i v ČR. V druhé – praktické – části pak metodou kvantitativního průzkumu zkoumá prezentaci vědeckých autorit v masově čtených českých médiích (tisk: MF DNES a Právo, on-line: iDNES.cz a Novinky.cz) s důrazem na rámování, citace autorit a práci se zdroji. Výzkum demonstruje možnost studovat různé aspekty odkazování na vědeckou autoritu skrze způsob argumentace, dohledatelnosti či odkazování se na tradiční normy vědecké metody (CUDOS). Měření potvrdila hypotézy o podobném způsobu práce napříč médii v rámci příbuzných rubrik a ukázala možnost využití shlukové analýzy. V dalších kapitolách jsou uvedeny vybrané ilustrativní případy prezentace vědy v médiích a naznačeny možné další přístupy ke studiu prezentace vědy v médiích i kultivaci této prezentace na všech úrovních: od komunikace vědeckých pracovníků přes práci novinářů a redakcí až po zvyšování mediální a vědecké gramotnosti publika.
Abstract v angličtině:
Abstract Science as the enterprise engaged in the knowledge-acquiring of reality has gone through a long and complex historical development. As new technologies came to rise, too did the social importance of science in various areas; it often serves as the explanatory framework of understanding the reality itself. This master’s thesis explores the often complicated relationship between scientific discourse and the mass me dia. This means examining various historical connections and similarities, such as the common relation to the industrial revolution, and also demonstrating important disparities between science and media in relation to knowledge management, perception of authority figures and methods of reality representations. Firstly, this thesis investigates the possibility of employing various methods of media and communication studies to better understand the representation of science in the media (including news values, routines, framing, agenda setting etc.) and summarizes the state of science communication in general as well as in the Czech Republic. In the second part, the representation of science is researched through quantitative analysis of selected Czech mass media (print: MF DNES and Právo, on-line: iDNES.cz and Novinky.cz) with emphasis on the framing, the work with sources, framing and referring to scientific authority. The Analysis of the collected representative sample of data confirms the possibility to utilize various metrics of rationality of the presented argument, identifiability of the source and satisfying the scientific norms (CUDOS). The evaluation further demonstrates the similar approach to the handling of the sources by kindred sections across the media companies and suggested the possible use of k-means cluster analysis to group and study similar articles across sections. The last two chapters present illustrative case studies of selected examples of science in the media, as well as summarize and suggests various ways of science communication cultivation on all levels: from scientists themselves to the media workers to the audience.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Kasík 2.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Kasík 266 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Kasík 265 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 501 kB