velikost textu

Interactions of soil fauna and vegetation during sucession on spoil heaps after brown coal mining

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interactions of soil fauna and vegetation during sucession on spoil heaps after brown coal mining
Název v češtině:
Interakce půdní fauny a rostlin při sukcesi na ýsypkách po těžbě hnědého uhlí
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Alena Roubíčková, Ph.D.
Školitel:
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc.
RNDr. Karel Tajovský, CSc.
Id práce:
93970
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Environmentální vědy (P3931)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 11. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Při předchozím výzkumu spontánní sukcese na sokolovských výsypkách byly zaznamenány významné změny ve vegetaci během středních fází sukcese; tyto změny korelují s výskytem některých skupin půdní makrofauny (žížal a drátovců – larev kovaříků, Elateridae). Zkoumali jsme interakce těchto skupin živočichů s rostlinami a půdou v několika pokusech: Ve dvou laboratorních a dvou terénních pokusech žížaly pozitivně ovlivnily růst pozdně sukcesních druhů rostlin (Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Centaurea jacea, Festuca rubra, Plantago lanceolata, Lotus corniculatus, a Trifolium spp.), v laboratorních pokusech také způsobily pokles pH a nárůst mikrobiální respirace, oxidovatelného C, celkového N a výměnného P, K, a Ca. V laboratorním experimentu žížaly také negativně ovlivnily vzcházení malých semen; na velká semena neměly vliv. Zároveň bylo zjištěno, že přežívání a prospívání žížal na výsypce je podmíněno biotickými i abiotickými podmínkami – žížaly přibyly na váze pouze na plochách starých 28 a 48 let, na plochách mladších došlo k úbytku váhy i jedinců. Drátovci měli negativní vliv na třtinu Calamagrostis epigejos v laboratorním i terénním pokuse, v laboratorním pokuse navíc podpořili růst pozdně- sukcesní trávy kostřavy Festuca rubra; jejich potlačení insekticidem mělo za následek změnu celého rostlinného společenstva. Domníváme se, že kolonizace výsypek půdní makrofanou v průběhu spontánní sukcese může mít zásadní vliv na rostlinná společenstva a potažmo na celý ekosystém.
Abstract v angličtině:
Abstract Earlier research on the spontaneous succession on spoil heaps near Sokolov, NW Bohemia, has documented major changes in vegetation during middle successional stages, that correspond with occurence of some groups of soil macrofauna (earthworms and wireworms - Elaterid beetle larvae). We have tested the interactions between these soil animal groups, plants and soil in several experiments: In two laboratory and two field experiments earthworms positively affected growth of late successional plants (Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Centaurea jacea, Festuca rubra, Plantago lanceolata, Lotus corniculatus, and Trifolium spp.), during the laboratory experiments a decrease in soil pH and increase in microbial respiration, oxidable C, total N, and exchangeable P, K, and Ca content was detected in presence of earthworms. In a laboratory experiment earthworms also negatively affected germination of small seeds in comparison with large seeds. Concurrently, earthworm performance is affected by the biotic and abiotic conditions at the site; their biomass increased when kept in pots at sites 28 and 48 years old with high tree coverage and decreased in pots at younger sites. Wireworms negatively affected biomass of Calamagrostis epigejos in both laboratory and field experiment, their reduction in field also caused a change in whole plant community composition; in the laboratory experiment wireworms positively affected growth of late successional grass F. rubra. This infers that colonization of spoil heaps by soil macrofauna during natural succession may affect on the whole plant community and consequently development of the whole ecosystem. Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Roubíčková, Ph.D. 621 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Roubíčková, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Roubíčková, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Karel Tajovský, CSc. 127 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 887 kB