velikost textu

Parthenogenbetické ještěrky z rodu Darevskia jako evoluční model

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Parthenogenbetické ještěrky z rodu Darevskia jako evoluční model
Název v angličtině:
Parthenogenetic lizards of the genus Darevskia as an evolutionary model
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Andran Abramjan
Vedoucí:
doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Karel Janko, Ph.D.
Id práce:
93926
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
parthenogenese, plazi, Arménie
Klíčová slova v angličtině:
parthenogenesis, reptiles, Armenia
Abstrakt:
ABSTRAKT Mezi ještěrkami rodu Darevskia (Sauria: Lacertidae) existuje několik partenogenetických linií, které jsou endemické pro oblast jižního Zakavkazska. Vysoká míra jejich heterozygotnosti, spojená s hybridním původem těchto organismů, je jedním z podstatných aspektů jejich evolučního potenciálu, stejně jako asexuální reprodukce. Na jedné straně tak stojí výhody heteroze, proti nevýhodám outbreedingové deprese či proti genetické uniformitě klonů. Cílem této práce je zhodnotit, zda tyto aspekty ovlivňují životaschopnost partenogenetických druhů a odlišují je od bisexuálních. Jako ukazatel vývojové nestability jsme zvolili míru asymetrií ve třech znacích v ošupení ještěrek. Zároveň jsme u bisexuálních a partenogenetických ještěrek zhodnotili i asymetrie v rozložení bočních modrých skvrn, které mají u lacertidů důležitou signalizační funkci. Z našich výsledků vyplývá, že v míře vývojové stability není mezi asexuálními a sexuálními druhy významný rozdíl, avšak bisexuální druhy jsou náchylnější na populační změny. Absence samců může u partenogenetických forem mít zřejmě největší vliv na zbarvení, což se projevuje ve ztrátě souměrnosti rozložení modrých skvrn.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Several parthenogenetic lineages occur within the lizards of the genus Darevskia (Sauria: Lacertidae) which are endemic to southern Transcaucasus. High level of heterozygosity, cause by thein hybrid origin, is one of the crucial aspects of thein evolutionary potential, as well as the asexual reproduction. Heterosis on one side is in the opposition to the outbreeding depression and genetic uniformity of the clones on the other side. Aim of this work is to evaluace if these aspects influence viability of parthenogenetic species and differ them from the sexual ones. We chose the amount of asymmetries as a measure of developmental instability, which we studied on three meristic characters. We also evaluated the pattern of asymmetries in lateral blue spots, which are of signaling importace in lacertid lizards. Our results suggest that there isn’t significant difference between parthenogenetic and sexual species in developmental stability, but the sexual ones are more sensitive to population changes. Absence of males may have perhaps the greatest influence on coloration, resulting in loss of symmetry in the blue spots.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andran Abramjan 646 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andran Abramjan 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andran Abramjan 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. 1009 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karel Janko, Ph.D. 783 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 623 kB