velikost textu

Imaginace nekonečna

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Imaginace nekonečna
Název v angličtině:
Imagination of infinity
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Semerád, Ph.D.
Školitel:
Miroslav Pauza
Oponenti:
doc. PhDr. Petr Sak, CSc.
doc. PhDr. Petr Jirků, CSc.
Id práce:
93908
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 2. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nekonečno, imaginace, pythagorova věta, Bernard Bolzano, monada, bod, nic
Klíčová slova v angličtině:
math, Pythagorean Theorem, infinity, Bernad Bolzano, monad, point, nil
Abstrakt:
Abstrakt česky Tato práce se zaobírá základní otázkou moderní vědy a sice její neomylností. Kvalita vzdělávání a poznání není posuzována a prověřována sokrotovským dialogem, ale je redukována na vyhodnocování konformity a shody s obecně přijímanými poznatky, otázka kvality splývá s vyčíslením kvantitavního určení. Zárodky tohoto dlouhodobého procesu vedou do starodávné akademie Gondišapur, která povstala v arabském světě po uzavření tradičních řeckých škol. Autor nalézá hlavní cíl i úkol filosofie v poukazování na to, že není jen jeden možný způsob kodifikovaného myšlení a současně též ukazuje sílu fonomenologické metody důslečně provedené epoché – uzávorkování krajiny známosti – a sice tak, že je možno překonat všeobecně uznávanou pravdu v její dogmatické strnulosti. Protože „tvrdé jádro“ moderní positivistické vědy je možno nalézat v matematice a i mnoho myslitelů považuje matematiku za oblast skutečné jistoty (podle které je třeba vystavět i ostatní poznání, tzv. more geometrico) – je i hlavním cílem práce prokázat, že dnešní matematika je všechno možné, jen ne bezrozporným způsobem myšlení. Konkrétním příkladem je neplatnost Pythagorovy věty v dnešní matematice a dále důsledně provedený součet nekonečné geometrické řady – který vede k jinému výsledku, než jak je v klasické matematice uváděno. Tato práce tak přináší zcela nový pohled na problém matematického bodu a také Ničeho, jakožto hranice věcí. První část práce je zcela původní, v druhé části práce navazuje autor na rámec prvních 18 §§ spisu „Paradoxy nekonečna“ od předního německy píšícího českého filosofa a matematika Bernarda Bolzana. Přínosem této druhé části je navíc myšlenka nového ontologického pohledu na množinu přirozených čísel.
Abstract v angličtině:
Abstract This work deals with a basic question of modern science and it is its indefectibility. Quality of education is reduce to an evaluation of conformity to a common known knowledge and its quantity representation. Seeds of this long process go back to an ancient academia of Gondisapur established in an Arabic world. Author proclaims that the main goal of philosophy is to show, that this is not the only way of thinking and in the same time that the main goal and power of phenomenology is to apply the transcendental epoche to overcame the truth in its regularization shape. The hardcore of modern science is located in the world of mathematics and a lot of thinkers find the Math as a land of pure sureness – the core of this work in an opposite proofs, that in fact nowadays math is all, but the correct way of thinking. The two examples are explicit: the Pythagorean Theorem and the Sum of the geometric row. This work brings a quite new view on the mathematical problem of “the point” and “the nothing” as a border of things. In the second part uses as a frame of its topic the first 18 §§ of the work “Paradoxes of the infinite” by Czech mathematician of German mother tongue Bernard Bolzano. The important idea of this study is a new ontological view on the set of prime numbers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Semerád, Ph.D. 594 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Semerád, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Semerád, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Miroslav Pauza 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Sak, CSc. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Jirků, CSc. 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 252 kB