velikost textu

Filosofie výchovy a hermeneutika chórismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Filosofie výchovy a hermeneutika chórismu
Název v angličtině:
Philosophy of Education and Hermeneutics of Chorismos
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
PhDr. Stanislav Stark, CSc.
Id práce:
93907
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
filosofie; filosofie výchovy; filosofická hermeneutika; fenomenologie; topologická fenomenologie; hermeneutika chórismu; ideje; chórismos; chóra; Platón; Martin Heidegger; Jan Patočka.
Klíčová slova v angličtině:
Philosophy; Philosophy of Education; Phenomenology; Hermeneutics of Chorismos; Topological Phenomenology; Chorismos; Ideas; Khora; Plato; Martin Heidegger; Jan Patočka.
Abstrakt:
Disertační práce: Filosofie výchovy a hermeneutika chórismu Řešitel: Zbyněk Zicha ABSTRAKT: Disertační práce se filosoficky zabývá dvěma oblastmi myšlení, filosofií výchovy a myšlením chórismu. Jejím úkolem je naznačit možnosti promýšlení jejich vzájemného souběhu. Práce zkoumá filosofii výchovy jako svéráznou myslitelskou půdu schopnou pojímat inspirativní podněty přicházející z oblasti tázání na závažné otázky myšlení, tedy z oblasti, jež je ve vlastním smyslu též živlem promýšlení chórismu. Záležitost chórismu je zde pojímána především topologicky. Rozhodujícím podnětem orientace této práce byly interpretace chórismu v intencích myšlení Jana Patočky. Po úvodu (1. kap.) a uvedení do problematiky (2. kap.), přichází tázání po smyslu, podstatě a základních možnostech filosofie výchovy (3. kap.), jež střídá snaha o předběžné rozpracování hermeneutiky chórismu ve vztahu k filosofii výchovy (4.). Výše uvedená kapitola je završena oddílem zamýšlejícím se nad významem hermeneutiky chórismu pro filosofii výchovy (4.4), přičemž hermeneutika chórismu zde není pojímána jako výklad motivu chórismos, nýbrž jako hermeneutika podstatných filosofických a filosofickovýchovných záležitostí promýšlených s ohledem na záležitost myšlení chórismu. Po čtvrté kapitole následuje kapitola závěrečného shrnutí a diskuse nad dalšími možnostmi tázání, poté práci uzavírá stručný závěr. Užším smyslem práce je zaprvé přispět do diskuse o povaze a smyslu filosofii výchovy a tím též zdůraznit její nezaměnitelnou a zásadní roli pro výchovu a vzdělávání, zadruhé pak přivést ke slovu takové myslitelské možnosti, v nichž by ti – kterým se vychovávání a vzdělávání stalo nejen jejich profesí, ale též životní otázkou – mohli nalézt nejen zdroj inspirace, ale též zdroj naděje a pramen profesního i osobního sebevědomí. Širším smyslem práce, jejíž autor se jejím prostřednictvím učí filosofovat, nemůže být nic jiného než právě vydávat počet nikoli z oblastí zkoumaných, ale ze samé zkušenosti myšlení. KLÍČOVÁ SLOVA: filosofie; filosofie výchovy; filosofická hermeneutika; fenomenologie; topologická fenomenologie; hermeneutika chórismu; ideje; chórismos; chóra; Platón; Martin Heidegger; Jan Patočka.
Abstract v angličtině:
Doctoral dissertations: Philosophy of Education and Hermeneutics of the Chorismos Author: Zbyněk Zicha ABSTRACT: The dissertation addresses two areas of philosophical thinking, philosophy of education and an area of thinking of chorismos. The task of this dissertation is to indicate the possibility of rethinking their mutual concurrence. The work explores the philosophy of education as idiosyncratic ground of thought capable of receiving inspiration coming from thinking of chorismos. The author was inspired by interpretations of chorismos written with regard to Jan Patocka’s thinking. The dissertation starts with an opening (the first chapter.) and with an introduction to problems (2nd ch.). The next chapter focuses on searching for the the meaning, essence and basic opportunities of philosophy of education (3rd ch.) that is followed by preliminary inquiry of hermeneutics of chorismos in relation to the philosophy of education (4th). There is a key section reflecting on the importance of hermeneutics of chorismos for philosophy of education (4.4) in the 4th chapter. Hermeneutics of chorismos is not perceived not only as an interpretation of chorismos, but foremostly as a philosophical inquiry of essential problems of philosophy and philosophy of education thought with regard to problem of chorismos. The dissertation finishes with a summary and a discussion of other possibilities for further and thinking and with a conclusion. In the narrower meaning, the work is meant to be contribution to the debate on the nature and the meaning of philosophy of education, and therefore its goal is also to emphasize a distinctive and a crucial role of philosophy for education and training. Author intends to bring into play such philosophical possibilities that could help people deeply interested in education find not only a source of inspiration, but also a source of hope and of professional and personal self-esteem. In the broader meaning, for the author who searches for ways of learning to philosophize, the objective of dissertation cannot be anything else than just to give an account of the very experience of thinking. KEYWORDS: Philosophy; Philosophy of Education; Phenomenology; Hermeneutics of Chorismos; Topological Phenomenology; Chorismos; Ideas; Khora; Plato; Martin Heidegger; Jan Patočka.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. 1.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. 250 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. 747 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 165 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Stanislav Stark, CSc. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 386 kB