velikost textu

Média jako prostor k poznávání světa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Média jako prostor k poznávání světa
Název v angličtině:
Media as Space to the Knowledge of World
Typ:
Disertační práce
Autor:
MgA. Jana Kuklová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.
Id práce:
93898
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
médium – Vilém Flusser - aparát – „Gestell“ – technika – fungování – spolubytí.
Klíčová slova v angličtině:
Media - Wilém Flusser - apparatus - "Gestell" - Technology - Operation – Coexistence
Abstrakt:
Disertační práce – Médium jako prostor k poznávání světa Autor: Jana Kuklová ABSTRAKT: Práce promýšlí otázku média jakožto epistemologického nástroje s ontologickým dosahem, který svou působností vykazuje chápání světa směrem k prezentaci a tímto vykázáním významným způsobem proměňuje horizont pobytu a uzavírá ho do oblasti pouhého fungování. Autorka promýšlí Flusserovu koncepci aparátu a rozvíjí ho vzhledem k médiu a co do tázání po konstituci aparátu z hlediska jeho přináležení k technice. Text rozvíjí myšlenku proměny horizontu ve Flusserově bodovém univerzu, v němž se fungování stává základním způsobem porozumění. Práce dále zavádí pojem technického prostoru k porozumění dosahu média jakožto aparátu. Pro budoucí promýšlení nastoluje autor otázku média (a především masmédia) jakožto rozuměné služby, neboť je potřeba významně proměnit naše zacházení s médii tak, aby tyto nástroje mohly sloužit k podpoře lidské důstojnosti a svobody, aniž by byli z nepochopení pasováni do jejich falešných hlasatelů. KLÍČOVÁ SLOVA: médium – Vilém Flusser - aparát – „Gestell“ – technika – fungování – spolubytí.
Abstract v angličtině:
Doctoral dissertation: Media as Space to the Knowledge of World Author: Jana Kuklová ABSTRACT: The present doctoral thesis deals with the question of the media as an epistemological tool. The media close world in presentation and transform the horizon of human existence. The author develops the Flusser’s concept of apparatus and of the universe of technical images. This dissertation shows that people use media without understanding them. Person understands himself only as an object of oparation. Media are based on the essence of techniques – Gestell. This thesis introduces the concept of technical space which helps people to understand the scope of the media as a system. The author believes that it is necessary to change our dealings with the media to live in freedom, not the totality. KEYWORDS: Media - Wilém Flusser - apparatus - "Gestell" - Technology - Operation – Coexistence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MgA. Jana Kuklová, Ph.D. 999 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MgA. Jana Kuklová, Ph.D. 166 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MgA. Jana Kuklová, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MgA. Jana Kuklová, Ph.D. 386 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. 887 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 364 kB