velikost textu

Filosofické aspekty environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Filosofické aspekty environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
Název v angličtině:
Philosophical aspects of environmental aducation and consulting
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Marková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.
doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.
Id práce:
93896
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ekologická výchova, udržitelný rozvoj, filosofie, filosofie výchovy
Klíčová slova v angličtině:
environmental education, sustainable development, philosophy, philosophy of education
Abstrakt:
NÁZEV: Filosofické aspekty environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. AUTOR: Mgr. et Mgr. Kateřina Marková KATEDRA (ÚSTAV) Katedra občanské nauky a filozofie ŠKOLITEL: Prof. PhDr. Anna Hogenová CSc. ABSTRAKT: Disertační práce pojednává o filosofických základech ekologické výchovy. Mapuje historický vývoj ekologické výchovy v České republice od výchovy k ochraně přírody, péči o životní prostředí, ekologickou výchovu až po environmentální výchovu jejíž součástí je i výchovu k udržitelnému způsobu života. V kapitole důvody pro ekologickou výchovu je poukázáno na důležitost a aktuálnost takové výchovy. V kapitole otázky k EVVO je nastíněno několik otázek, z nichž některé nejsou dosud kvalitně zodpovězeny, což navazuje na kapitolu antinomie ekologické výchovy podle E. Finka. Dle Činčery jsou popsány jednotlivé možné směry EVVO: pozitivistický proud – ekologická výchova, globální výchova, výchova o Zemi, hlubinně ekologická výchova a cesta zpět ke kořenům, výchova k udržitelnosti a její kritický přístup, výchova k ekogramotnosti. Stěžejní částí práce tvoří kapitola ekologická výchova jako fenomén. Podle Patočky a Palouše žijeme právě v epoše ekologie. Z teoretického předloženého rozboru za pomoci filosofie přesně řečeno filosofie výchovy vyplynula stěžejní filosofická témata ekologické výchovy, která tvoří ony filosofické aspekty, potažmo základy. Těmito hlavními tématy jsou příroda a přirozenost, svět, dimenze lidského bytí a vztah člověka ke světu. KLÍČOVÁ SLOVA: ekologická výchova, udržitelný rozvoj, filosofie, filosofie výchovy
Abstract v angličtině:
TITLE: Philosophical aspects of environmental education and consulting AUTHOR: Mgr. et Mgr. Kateřina Marková DEPARTMENT: Department of civics and philosophy SUPERVISOR: Prof. PhDr. Anna Hogenová CSc. ABSTRACT: This Dissertation deals with philosophical bases of environmental education. It conducts a survey of a historical development from nature protection education, through environmental care, ecological education, and environmental education up to education for sustainable development in the Czech Republic. In the chapter “The Reasons of environmental education” certain until now nonanswered questions are formulated, following the chapter where Fink’s educational antinomies are discussed. Environmental schools are described by Činčera like ecological education – positivistic stream, global education, deep ecological education and way back to roots, education for sustainable development, and education for ecoliteracy. The crucial theme of the Dissertation is the chapter of a philosophical base of the environmental education. According to Patočka and Palouš we are living just now in an era that can be called as ecological one. From the presented theoretical analysis under a help of philosophy, or more exactly said philosophy of education, followed cardinal philosophic topics of ecologic education, that create they philosophical aspects or foundations. These main topics are nature and human nature, human being dimension and the man relation to the world. KEYWORDS: environmental education, sustainable development, philosophy, philosophy of education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Marková, Ph.D. 983 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Marková, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Marková, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Kateřina Marková, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc. 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 284 kB