velikost textu

Areté, výchova, sport

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Areté, výchova, sport
Název v angličtině:
Arete, education, sport
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Petr Kalenský, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.
Id práce:
93888
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
arete, sport, výchova
Klíčová slova v angličtině:
arete, sport, education
Abstrakt:
Abstrakt Výraz ARETÉ vznikl v antickém Řecku. Jde o záměrný duševní stav, který vede ke správnému jednání. Pro Patočku je ARETÉ určením svobodného života. Jde o určitou výtečnost člověka, který se nezaměřuje jen na svůj život, ale buduje prostor pro své uplatnění tak, že vidí do povahy věcí a jedná ve shodě s ní. V tomto smyslu hovořil o ARETÉ již Hérakleitos, k podobným závěrům docházeli také taoisté v Číně. V Řecku byla výchova velice důležitá. Skrze výchovu bylo možno ARETÉ získat. Učitel však nemohl učit v dnešním slova smyslu, kdy učí jen svůj předmět. Vyučující musí být spíše vychovatel, který žáka vyvádí na cestu k Dobru, jak to prováděl už Sókratés. Nejde tedy o kvantitu vědomostí, ale důležité je znát podstatné, znát souvislosti, vidět pozadí. Sport vznikl pro uctívání bohů, byl tedy posvátný. Vítěz olympijských her svým výkonem dokazoval svou vděčnost bohům. ARETÉ byla tedy pozadím, na které vznikly olympijské hry. Klíčová slova: ARETÉ, výchova, sport, harmonie, olympijské hry
Abstract v angličtině:
Abstract The term ARETE originated in Ancient Greece. It refers to intentional state of mind which leads to correct task-performing. Prof. Patočka considered ARETE a classification of free life. It is a certain virtue of man who not only focuses on his life but also tries to build a space for his realization by perceiving the true nature of things and acting in harmony with it. In this sense Heraclitus had already spoken about ARETE and similar conclusions were drawn by taoists in China,too. Education was highly regarded in Ancient Greece. A man could acquire ARETE through education. However, a teacher could not teach in such a way we understand nowadays. The teacher must be rather a tutor who is leading a student up the right path to the good as Socrates used to teach in Athens. It is not about quantity of knowledge but it is important to know fundamental principles, to understand relationships, to know their background. Sport was held in honour of the Gods, it was sacred. A winner of the Olympic Games proved his gratitude to Gods by achieving his success. The origin of the Olympic Games was then entirely based on ARETE. Key words: ARETE, education, sport, harmony, Olympic Games
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Petr Kalenský, Ph.D. 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Petr Kalenský, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Petr Kalenský, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Helena Kalábová, Ph.D. 1.4 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc. 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 379 kB