velikost textu

Eschatologické motivy ve filosofii K. Jasperse

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Eschatologické motivy ve filosofii K. Jasperse
Název v angličtině:
Eschatological themes in the work of K. Jaspers
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Piotr Kowalski
Školitel:
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Stanislav Stark, CSc.
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Id práce:
93887
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 5. 2015
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Ve své práci spojuji filosofické myšlení K. Jasperse s eschatologií v souvislosti s výchovnými motivy. Snažím se zachytit pojetí filosofické víry, mezních situací, existenční a existenciální úzkosti s láskyplným výchovným vedením druhého člověka. Dotýkám se rovněž myšlenek jiných filosofů, kteří svým způsobem nosné myšlenky K. Jasperse doplňují, především S. Kierkegaarda, I. Kanta, F. Nietzscheho, M. Heideggera, G. Marcela, E. Lévinase. Klíčová slova: eschatologie, výchova, mezní situace, existenční a existenciální úzkost, láska, smrt
Abstract v angličtině:
ABSTRACT In his work unite the philosophical thinking of K. Jaspers with eschatology in connection with educational themes. I trying to capture the concept of philosophical beliefs, critical situations, human and existential anxiety and educational leadership with loving another person. It covers also the ideas of other philosophers, who are supporting ideas in a way complementary K. Jaspers, especially S. Kierkegaard, I. Kant, F. Nietzsche, M. Heidegger, G. Marcel, E. Lévinas. Keywords: eschatology, education, critical situation, human and existential anxiety, love, de- ath
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Piotr Kowalski 1.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Piotr Kowalski 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Piotr Kowalski 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Stanislav Stark, CSc. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Helena Kalábová, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 451 kB