velikost textu

Filosofie Louise Althussera v „teoreticistním“ období

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Filosofie Louise Althussera v „teoreticistním“ období
Název v angličtině:
Philosophy of Louis Althusser in his ‚theoreticist‘ period
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Kužel, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Oponenti:
Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.
Prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
Id práce:
93886
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Althusser, marxismus, teoretický antihumanismus, hegeliánství, symptomální čtení, předeterminace, strukturální kauzalita, empirismus, ideologie, ideologické státní aparáty, subjekt
Klíčová slova v angličtině:
Althusser, Marxism, theoretical anti-humanism, Hegelianism, symptomatic reading, overdetermination, structural causality, empiricism, ideology, ideological state apparatus, subject
Abstrakt:
NÁZEV: Filosofie Louise Althussera v „teoreticistním“ období AUTOR: Petr Kužel KATEDRA: Katedra občanské výchovy a filosofie ŠKOLITEL: Mgr. Michael Hauser Ph.D. ABSTRAKT: Předkládaná práce si klade za cíl přiblížit a analyzovat filosofii Louise Althussera v tzv. „teoreticistním“ období, tj. mezi lety 1960–1967. Práce je rozdělena do čtyř základních oddílu: epistemologie, ontologie, psychoanalýza a ideologie, přičemž největší důraz je kladen na problematiku epistemologickou, která v tomto období v Althusserově filosofii jednoznačně dominovala. Práce přibližuje Althusserovu snahu na základě tzv. „symptomálního čtení“ teoreticky formulovat Marxovu filosofii, která podle Althusserova názoru dosud teoreticky formulována nebyla a existovala toliko v „aplikované podobě“ v Kapitálu. Práce analyzuje, jak je tento pokus propojen s kritikou těch teoretických přístupů, které jsou podle Althussera marxismu cizí. Předmětem této Althusserovy kritiky je především kritika stalinismu, tzv. „teoretického humanismu“, empirismu a hegeliánství. V předkládané práci je tato kritika blíže přiblížena a je propojena s Althusserovým důrazem na protiklad mezi Hegelem a Marxem a s jeho zdůrazněním tzv. „epistemologického zlomu“ v Marxově díle, kterým se Marx podle Althussera od „problematiky“ (nejen) teoretického humanismu odpoutal. Na toto uvedení navazuje oddíl zabývající se epistemologií. V tomto oddíle je přiblížen vliv francouzské epistemologie, zejm. dílo G. Bachelarda, na Althusserův vlastní pokus založit a zdůvodnit vědeckost marxismu. Je mapován a zdůrazněn význam, který na Althussera mělo dílo Gastona Bachelarda, zejm. jeho koncepce již zmiňovaného epistemologického zlomu, epistemologických překážek a „connaissance commune“. Je zde přiblíženo Althusserovo pojetí marxistické filosofie jakožto svého druhu „obecné teorie teoretické praxe“ (jakési obecné epistemologie). Jádrem toho oddílu je charakteristika Althusserovy četby Marxe, na základě které se pokouší tato svá tvrzení o marxistické filosofii. Velká část práce je věnována přiblížení Althusserových argumentů i kritice těchto argumentů. Zároveň práce v této části přibližuje Althusserovu koncepci tzv. „symptomálního čtení“, je analyzován její význam v rámci althusserovské epistemologie a je poukázáno na její souvislost s psychoanalýzou. Mezi významné teoretické problémy řešené v předkládané práci patří rovněž Althusserovo pojetí struktury a s ní spojená problematika strukturální kauzality a předeterminace. Přiblíženy jsou také Althusserovy pojmy jako „struktura s dominantou“, „determinace v poslední instanci“, „absentní příčina“, problematika „konjunktury“, rozdíl mezi „dominancí“ a „determinací“ aj. Na problematiku spojenou s těmito pojmy je v práci kladen zvláštní důraz. Následující oddíl předkládané práce tematizuje Althusserův vztah k psychoanalýze zejm. lacanovské. Mapuje vývoj Althusserových postojů k Lacanovu dílu od prvotního vysokého oceňování, až po velmi kritický postoj z druhé poloviny 70. let. Poslední oddíl oddíl se zaměřuje na Althusserovo pojetí ideologie, ideologických státních aparátů, ideologické výzvy a pojetí subjektu. KLÍČOVÁ SLOVA: Althusser, marxismus, teoretický antihumanismus, hegeliánství, symptomální čtení, předeterminace, strukturální kauzalita, empirismus, ideologie, ideologické státní aparáty, subjekt
Abstract v angličtině:
TITLE: The Philosophy of Louis Althusser in his ‚theoreticist‘ period AUTHOR: Petr Kužel DEPARTMENT: Social Sciences and Philosophy, Department SUPERVISOR: Mgr. Michael Hauser Ph.D. ABSTRACT: The thesis focuses on a philosophy of Louis Althusser in his “teoreticist” period, i.e. 1960–1967. The work is divided to four essentials sections: epistemology, ontology, psychoanalyse and ideology. We put accent on epistemological problematic, which is in this period of a development of Althusser’s philosophy unequivocally dominant. In introduction of this text is explained historical and political context, in which Althusser realized his “theoretical intervention”. The thesis treat on Althusser’s conviction, that inadequate theory leads to deformed political practice and that Marxist theory exists till now in his “applied form”, notably in The Capital. According to Althusser this Marxist theory wasn’t adequately theoretically formed. Our work characterises Althusser’s tentative to create and theoretically formulate this theory. This Althusser’s tentative is connected with an effort to draw a “line of demarcation” between the Marxism and the pre-Marxist idealist notions, which are foreign to authentic Marxism. Althusser’s critique focuses on Stalinism, “theoretical humanism”, empiricism and Hegelianism. In present thesis is this critique widely described and connected with Althusser’s accent on basic theoretical difference between Marx and Hegel. The thesis describes also Althusser’s accent on an “epistemological break” in the history of Marx’s thought. The first section of our work deals with epistemology. In this section an influence of French epistemology to Althusser’ effort to found and justify scientificity of Marxism is described. It is mapped and highlighted an importance of Gaston Bachelard (above all his conceptions of an “epistemological break”, an “epistemological obstacles” and “connaissance commune”) for philosophy of Louis Althusser. In the thesis are also described Althusser’s conception of dialectical materialism as a general “theory of theoretical practice” (general epistemology) and his conception of historical materialism as the scientific theory of history. But the kernel of this section is a characteristic of Althusser’s reading and interpretation of Marx. Althusser on the base of this specific reading try to prove his assertions about Marxist philosophy and Marxist science. The great part of the work deals with Althusser’s arguments and with critique of these arguments. At the same time is analysed Althusser’s conception of a “symptomatic reading”, there is analysed it’s significance within Althusser’s work and it’s connexion with psychoanalyse. Among important theoretical problems analysed in present thesis there is Althusser’s conception of a structure and a problematic of a structural causality. We analysed also a concepts like a “structure in dominance”, “determination in the last instance”, “overdetermination”, “absent cause”, “conjuncture”, a difference between “determination” and “domination” etc. The next section treats Althusser’s relation to psychoanalyse, especially to Lacanian psychoanalyse. We analyse the development and qualitative changes of Althusser’s attitude to work of Lacan. The last section deals with Althusser’s conception of ideology and ideological state apparatus. It treats conception of ideological interpelation and theory of the subject.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Kužel, Ph.D. 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Kužel, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Kužel, Ph.D. 11 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Petr Kužel, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. 155 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 402 kB