velikost textu

Krize přirozeného světa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Krize přirozeného světa
Název v angličtině:
Crisis of the Life-World
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Klára Holá, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Miroslav Pauza
Id práce:
93885
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fenomenologie, přirozený svět, krize, ontologie, etika, moderní společnost, člověk, rozdíl, výchova, dialog
Klíčová slova v angličtině:
Phenomenology, Life-World, Crisis, Ontology, Ethic, Modern Society, Human Being, Distinction, Education, Dialog
Abstrakt:
Abstrakt Krize přirozeného světa The crisis of the Life-world PhDr. Klára Holá Tato disertační práce, nazvaná Krize přirozeného světa, je interdisciplinárním teoretickým pojednáním o problému krize v souvislosti s přirozeným světem, hlavním fenomenologickým tématem. Krize zasahuje přirozený svět jako takový. Práce se pokouší problém krize ukázat jako nadčasový, související ontologicky s bytností člověka, a zároveň jako problém etický, provázející rozvoj moderní společnosti. Cílem práce je krizi přirozeného světa charakterizovat, popsat její projevy v různých oblastech a naznačit možná řešení. K dosažení tohoto cíle je pojetí krize rozděleno do dvou vzájemně souvisejících významů: krize ontologická a krize etická. V práci byly ověřeny stanovené hypotézy, že ontologická krize je nevyhnutelně spjata s ambivalentní pozicí člověka ve světě, zatímco s etickými aspekty krize se můžeme různými způsoby vyrovnávat. Práce využívá fenomenologické metody, včetně transcendentální epoché, metodu komparace a fenomenologicko-hermeneutické metody interpretace textu. Ve snaze odhalit společně sdílený celek přirozeného světa, noema našich individuálně odlišných, avšak kulturně, generačně a pohlavně typických noetických aktů, je také preferován interdisciplinární přístup k této problematice. Pro fenomenologické pojednání je důležité vyhnout se pozitivistickým vědeckým metodám zkoumání. Opakem těchto metod je mytické zpracování problematiky přirozeného světa, které je fenomenologii blízké. Hlavní část této práce tvoří charakteristika krize základních dimenzí přirozeného světa, kterými jsou: každodennost, intersubjektivita, jazyk, domov, celek, svoboda. Vhledy do těchto oblastí se práce pokouší vystihnout podstatu krize. Opírá se zejména o základní fenomenologické koncepty německých filosofů Edmunda Husserla, Martina Heideggera a českého myslitele Jana Patočky i některých současných fenomenologů. Klíčovým slovem pro ontologickou krizi je rozdíl, který zároveň znamená ne-jinakost. Je to paradoxní rozštěp uvnitř jednoty přirozeného světa, udržující autenticky žijícího člověka v trvalém napětí a dávající smysl jeho životu. Dasein je pak chápáno jako pohyb v napětí tohoto rozdílu a neustálá volba z nabízejících se možností. Výchova, a zvláště dialog, mohou přinášet úlevu od tohoto ontologického břemene. Obě tyto podoby jsou sice samy také dilematické a vystavují člověka prožitku vyhrocených situací, které samy otevírají, ovšem jejich základním rysem je intersubjektivita, sdílená zkušenost, která pomáhá. Druhý člověk může být oporou, a zároveň výzvou k autentické existenci, k pohybu sebeobětování. Je nutné vykročit ze sebe sama, abychom sebe sami našli. Člověk žijící v této základní krizí ve výchově a dialogu vytváří a proměňuje svůj přirozený svět.
Abstract v angličtině:
Summary Krize přirozeného světa The crisis of the Life-world PhDr. Klára Holá This doctoral thesis called The crisis of the Life-world is an interdisciplinary theoretical treatise on a problem of the crisis in connection with the Life-world, the main phenomenological issue. The crisis is related to the Life-world itself. The thesis tries to explain the problem of the crisis as a timeless concept ontologically related to a human being, as well as an ethical issue accompanying the development of the modern society. The aim of the thesis is to define the crisis of the Life-world, to describe its symptoms in the various areas, and to outline some possible solutions. To achieve the aim I have divided the conception of the crisis into two meanings which are related to each other: the ontological crisis and the ethical crisis. My hypothesis has proved the ontological crisis unavoidable, as it springs from the ambivalent position of the human being whereas we can balance the ethical aspects in various ways. I have used the comparative and phenomenological method as well as the phenomenological-hermeneutic methods of the text-interpretation. I also used the specific phenomenological method of transcendental epoché. Therefore, I have preferred the interdisciplinary access to this problem. The access can reveal in the best way the shared whole of the Life-world, the noema of our individual different but culturally, generational and sexually typical noetic acts. For the phenomenological access it is necessary to avoid the positivist scientific methods. The antipode of these methods is the mythical approach, which is close to phenomenology. The main part of this work is the characteristic of the crisis of the basic dimensions and of the Life-world, which concretely means everyday life, intersubjectivity, language, home, whole and freedom. By insights into these dimensions, this work tries to find the essence and symptoms of the crisis. It stems mainly from the basic phenomenological concepts of German philosophers Edmund Husserl and Martin Heidegger and the Czech thinker Jan Patocka as well as from some contemporary phenomenologists. The keyword to the ontological crisis is the distinction which means not-another at once. It is the paradoxical schism in the unity of the Life-world. It keeps an authentic living man in a permanent tenseness and gives the meaning to his life. Dasein is accepted as a movement in the tenseness of this distinction, a permanent choice within the framework of given possibilities. Education, especially a dialog, can bring the ontological load relief. On the one hand, they are both dilemmatic and they let a man live through extreme situations which they open, on the other hand, they have an intersubjective character. The other man can be a support and also a challenge to the authentic existence in the movement to the self-sacrificing. The man must step out of himself to find himself. A human being living this way in an essential crisis, in education or in a dialog makes and changes his Life-world.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Klára Holá, Ph.D. 1.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Klára Holá, Ph.D. 256 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Klára Holá, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Klára Holá, Ph.D. 525 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta Miroslav Pauza 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 262 kB