velikost textu

Etická dimenze multikulturality (S využitím poznatků reálií a kultury Německa)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Etická dimenze multikulturality (S využitím poznatků reálií a kultury Německa)
Název v angličtině:
Ethical Dimension of Multiculturalism (Using the Knowledge of German Realia and Culture)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Alena Josefová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Id práce:
93879
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kultura, multikulturalita, multikulturalismus, multikulturní společnost, integrace, etická dimenze
Klíčová slova v angličtině:
culture, cultural diversity, multiculturalism, multicultural society, integration, ethical dimension
Abstrakt:
ANOTACE Disertační práce se zabývá etickými aspekty nejednotného pohledu na současný svět, jejž lze vnímat jako problém filosofický, politický a multikulturní. Protože lze Spolkovou republiku Německo považovat za příklad otevřené multikulturní společnosti, autorka v práci uvádí bohatou faktografii z historie, kultury a reálií této země s cílem snazšího pochopení její zahraniční politiky v souvislosti s otázkou přistěhovalectví. Disertační práce se věnuje otázce etické dimenze multikulturality v souvislosti s problematikou migrace a multikulturního soužití v kulturně rozmanitém a mnohdy rozjitřeném prostředí, včetně jejich praktických dopadů. Provedený výzkum v letech 2014–2016 mapuje na půdě univerzitního prostředí multikulturního Německa současnou kulturní rozmanitost země, potvrzuje význam oblasti školství v procesu integrace nově příchozích do většinové společnosti a hledá možnosti zlepšení vzájemného soužití lidí různých ras, etnik, kultur a náboženství. V závěru se autorka zabývá budoucím vývojem a očekáváním v souvislosti s tématem multikulturality a její etické dimenze nejen na území přistěhovaleckého Německa, ale také v evropském a světovém kontextu. KLÍČOVÁ SLOVA kultura, multikulturalita, multikulturalismus, multikulturní společnost, integrace, etická dimenze
Abstract v angličtině:
ANNOTATION The presented dissertation deals with the ethical aspects of inconsistent view on the contemporary world, which can be seen as a philosophical, political and multicultural problem. Since the Federal Republic of Germany can be considered an example of open multicultural society, the author presents in the work a rich factual history, culture and realities of the country with the aim to clarify the understanding of its foreign policy relating to the immigration. The dissertation addresses the issue of the ethical dimension of multiculturalism in connection with migration and multicultural coexistence in a culturally diverse and often turbulent environment, including their practical impacts. The research carried out at the university environment of multicultural Germany in 2014–2016 detects present cultural diversity of the country, confirms the importance of the education in the process of integrating newcomers into mainstream society and searches for opportunities to improve the coexistence of people of different races, ethnicities, cultures and religions. In the conclusion, the author tracks the future developments and expectations with respect to the topic of multiculturalism and its ethical dimension both, on the territory of immigration Germany and in European and world context. KEY WORDS culture, cultural diversity, multiculturalism, multicultural society, integration, ethical dimension
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Josefová, Ph.D. 2.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Josefová, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Josefová, Ph.D. 182 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Helena Kalábová, Ph.D. 233 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 636 kB