velikost textu

Teaching methods in post-secondary-school English courses

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teaching methods in post-secondary-school English courses
Název v češtině:
Problematika výuky anglického jazyka v pomaturitním studiu
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ing. Žaneta Opluštilová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc.
Oponent:
PhDr. Jana Němečková
Id práce:
93869
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (N7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
didaktika, výuka anglického jazyka, pomaturitní studium jazyků
Klíčová slova v angličtině:
applied linguistics, teaching English as a foreign language, English teaching and methodology, post-secondary language courses, one-year language courses
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce s názvem Problematika výuky anglického jazyka v pomaturitním studiu si dala za cíl zmapovat situaci v jednoletých pomaturitních kurzech angličtiny pořádaných soukromými jazykovými školami v České republice a navrhnout výukové metody a materiály vhodné pro věkovou skupinu, cíle a zaměření těchto kurzů. Dílčím cílem práce bylo podat přehled legislativy upravující tento typ studia a vzhledem k její nedávné změně také shrnout argumenty pro a proti zachování statusu studenta pro frekventanty těchto kurzů. První část práce představuje souhrn lingvodidaktických základů výuky angličtiny jako cizího jazyka s přihlédnutím ke specifickým charakteristikám žáka v pomaturitním studiu. Dále podává historický přehled výukových metod s ohledem na jejich využitelnost v těchto kurzech a shrnuje zásadní požadavky kladené na optimální učebnice, včetně kritérií jejich hodnocení. Praktická část porovnává organizaci pomaturitních kurzů ve třech soukromých jazykových školách a analyzuje dotazníky vyplněné jejich studenty. Na základě závěrů studia teorie a výsledků těchto dotazníků je pro pomaturitní kurzy anglického jazyka doporučena metoda eklektická, ideálně doplněná učebními texty řady New English File vydavatelství Oxford University Press. Po zvážení všech dostupných podkladů lze konstatovat, že výuka angličtiny v jednoletém pomaturitním studiu je velmi efektivní, a zaujímá proto v českém systému jazykového vzdělávání přední a nezastupitelné místo. Součástí diplomové práce je příloha obsahující ukázky rozřazovacích testů a obou zpracovávaných dotazníků.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The objective of the thesis was twofold. Firstly, to map the situation in one-year post- secondary courses of English organised by private language schools in the Czech Republic and to recommend teaching methods and materials suitable for the given age group and the aims of the courses. Secondly, to outline the legislation regulating this form of study and in view of the recent legislative changes to compile a set of arguments for preserving the student status for the course participants. The first part of the thesis summarizes the lingvodidactic principles of teaching English as a foreign language with respect to the specific characteristics of learners between 19 and 22 years of age. It also presents a brief overview of the historical development of teaching methods as a background to the methodology applicable to post-secondary courses and provides a basis for textbook evaluation and selection. In the empirical part of the thesis the organization of post-secondary courses at three private language schools was contrasted and two sets of questionnaires completed by their students were analysed. Based on the conclusions drawn in the theoretical background as well as on the output of the questionnaires the contemporary approach of principled eclecticism was recommended as the most suitable methodology and New English File textbooks published by Oxford University Press were selected as the optimal teaching materials. Considering all the data available, it can be concluded that teaching English in one-year post- secondary courses is unusually effective and that the courses have an irreplaceable role in the Czech system of language education. The thesis contains an appendix with sample placement tests as well as the two questionnaires.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Žaneta Opluštilová 1.54 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ing. Žaneta Opluštilová 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Mgr. Ing. Žaneta Opluštilová 484.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Žaneta Opluštilová 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Žaneta Opluštilová 19 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Němečková 60 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB