velikost textu

Didaktické aspekty využití prostorového zobrazování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Didaktické aspekty využití prostorového zobrazování
Název v angličtině:
Educational specifics of the spatial visualization
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Miloš Prokýšek, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
Oponenti:
Doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.
doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc.
Id práce:
93840
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vzdělávání, didaktické prostředky, prostorové zobrazování, didaktická specifika prostředků prostorového zobrazování, prostorová inteligence
Klíčová slova v angličtině:
education, educational tools, spatial visualization, spatial intelligence, mental rotation ability, educational specifics
Abstrakt:
Předmětem zkoumání této disertační práce je fenomén prostorového zobrazování a jeho funkční specifika a možnosti z hlediska didaktiky. Studie se zabývá problematikou vymezení prostorového zobrazování jako didaktického prostředku, identifikací jeho didaktických a funkčních specifik a zkoumáním vztahu prostorového zobrazování a kognitivních procesů. V rámci práce je empiricky ověřován vliv aplikace prostorového zobrazování v procesu učení na studijní výsledky žáků v závislosti na některých složkách prostorové inteligence. Rozpracováním teorie dané specifické oblasti didaktických prostředků se práce usiluje o příspěvek k rozvoji didaktiky v kontextu rostoucího významu technologií pro podporu vzdělávání.
Abstract v angličtině:
This thesis deals with phenomena of spatial visualization, application of spatial visualization in instruction and its educational specifics. The present thesis addresses the questions of definition of spatial visualization in instruction, specification of educational specifics and exploration of the relations between spatial visualization and cognitive processes. The experimental part of the thesis is focused on relations between the form of presentation of subject matter (planar visualization and spatial visualization), spatial intelligence, or the ability of mental rotation and the results of learning at students of lower secondary (ISCED 2) school. Elaboration of the theory given field of educational means, the thesis seeks to contribute to the development of theoretical bases of pedagogy with the context of increasing importance of technology for support education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miloš Prokýšek, Ph.D. 3.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miloš Prokýšek, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miloš Prokýšek, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Miloš Prokýšek, Ph.D. 839 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc. 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 264 kB