velikost textu

Stereotypy v díle Járy Cimrmana

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stereotypy v díle Járy Cimrmana
Název v angličtině:
Stereotypes in the Works of Jára Cimrman
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Hana Bulejová
Vedoucí:
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Id práce:
93823
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a literární vědy (21-UCLLV)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CJL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jára Cimrman, divadlo, mystifikace, češství, parodie, pseudověda, tělesnost, demytizace, humor
Klíčová slova v angličtině:
Jara Cimrman, theatre, mystification, Czechness, parody, pseudo-science, corporeality, de-mythologize, humour
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá dramatickým dílem Járy Cimrmana, jehož vznik zajistila dvojice autorů Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Po úvodních kapitolách pojednávajících o genezi mystifikační legendy jménem Jára Cimrman, o cestě této osobnosti z rozhlasu na divadelní prkna a o samotném cimrmanovském kultu, se zaměříme na poetiku Divadla Járy Cimrmana. Styčné rysy divadelního souboru, mezi které patří specifické herectví, fenomén semináře a imaginativní humor, vedou potom přímo k vytyčení opakujících se stereotypů v dramatické produkci divadla. V dalším zkoumání se budeme zabývat žánrovým vymezením her i jejich obsahovým, tematickým a motivickým rámcem. Cílem práce je vysledovat tyto motivy, pokusit se je interpretovat a nastínit jejich postupný progres jak v rámci samotných her, tak v rámci dobové společenské atmosféry.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the dramatic work of Jara Cimrman, which is based on the cooperation of two authors named Zdenek Sverak and Ladislav Smoljak. In the introductory chapters we analyze the genesis of mystifying legend named Jara Cimrman, then his way from the radio show to the theatre and also his own cult, which all leads to the general poetics of the Theatre of Jara Cimrman. We can find some related attributes in this theatre, like specific acting, phenomenon of their workshops and imaginative humour. All of these attributes leads to the definition of repetitive stereotypes in the plays of this theatre. In this thesis we also try to define the genre of the plays, also their subject matter, topics and their motives. The aim of this thesis is to describe these motives and also its gradual progress as in the particular dramas, so in the social atmosphere of those days.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Bulejová 761 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Bulejová 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Bulejová 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB