velikost textu

Interaktivní tabule v pedagogické praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interaktivní tabule v pedagogické praxi
Název v angličtině:
Interactive Whiteboard in Educational Practice
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lenka Žďárská, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Oponenti:
doc. PaedDr. Josef Horák, CSc.
PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.
Id práce:
93789
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 5. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Interaktivní tabule v pedagogické praxi AUTOR: Mgr. Lenka Žďárská KATEDRA: Katedra informačních technologií a technické výchovy ŠKOLITEL: PhDr. Josef Procházka, Ph.D. ABSTRAKT: Je možné považovat interaktivní tabuli za fenomén dnešního školství? Zkvalitňuje opravdu interaktivní tabule proces výuky? Má využívání interaktivní tabule motivační potenciál a usnadňuje učitelovu každodenní práci? Právě tyto otázky se bude předkládaná disertační práce snažit objasnit. Disertační práce začíná teoretickou částí, která komplexně popisuje interaktivní tabuli a začleňuje ji do systému didaktických prostředků. Dále se věnuje aspektům, souvisejícím s efektivní výukou cizích jazyků, mezi něž patří motivace a interaktivita. Na teoretickou část navazuje analýza empirického výzkumu, který se zabývá problematikou využívání interaktivní tabule z pohledu učitele i žáka. Hlavní přínos práce spočívá v zařazení technického výukového prostředku - interaktivní tabule do systému didaktických prostředků a v experimentálním ověření jejích efektů ve výukovém procesu za předpokladu respektování vzájemné provázanosti žáka a učitele. KLÍČOVÁ SLOVA: Didaktické prostředky, interaktivní tabule, interaktivní výuky
Abstract v angličtině:
TITLE: Interactive Whiteboard in Educational Practise AUTHOR: Mgr. Lenka Žďárská DEPARTMENT: Department of Information Technology and Education SUPERVISOR: PhDr. Josef Procházka, Ph.D. ABSTRACT: Is it possible to use the interactive whiteboard as a phenomenon of today´s education? Does it really make the process of education more efficient? Does it have any motivational potential and does it make a teacher´s daily work easier? Offered dissertation will try to clarify these suggested questions. The Thesis is introduced by a theoretical part which describes the interactive whiteboard as a complex and integrates it into the current system of didactic tools. It also deals with the aspects of efficient language learning among which belong motivation and interactivity. The theoretical part is followed by the analyses of empirical research which is devoted to using the interactive whiteboard from teacher´s and student´s viewpoint. The main aim of this work is to incorporate the technical didactic tool – the interactive whiteboard into the current system of didactic tools and secondly, in experimental verification of its effects on teachers and students within educational process. KEYWORDS: didactic tools, interactive whiteboard, interactive teaching
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Žďárská, Ph.D. 11.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Žďárská, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Žďárská, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Josef Horák, CSc. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 299 kB