velikost textu

Elektronická média v odborném vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Elektronická média v odborném vzdělávání
Název v angličtině:
Electronic Media in Professional Education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Radomíra Houšková, Ph.D.
Školitel:
doc. Mgr. Ing. Daniel Novák, CSc.
Oponenti:
prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c.
plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA
Id práce:
93781
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT: Předmětem disertační práce je zmapovat, analyzovat a vyhodnotit roli moderních informačních a komunikačních technologií v oblasti mediální výchovy v rámci odborného počátečního a celoživotního vzdělávání na středních a vyšších policejních školách v České republice. Mediální gramotnost patří v současné společenské epoše, která je charakterizována komunikační explozí, ke klíčové kompetenci každého jedince. Problematikou mediální výchovy se zabývá mediální pedagogika. Předložená práce analyzuje školní policejní vzdělávací programy schválené Policejním prezídiem Policie ČR z pohledu zahrnutí prvků mediální výchovy do vyučovacích předmětů. Výzkumná část je zaměřena na zjištění úrovně mediální gramotnosti u příslušníků Policie ČR. V rámci výzkumného šetření byla použita metoda dotazníkového šetření mezi posluchači základní odborné přípravy středních a vyšších policejních škol v České republice. Další relevantní informace byly získány prostřednictvím nestrukturovaného interview s pracovníkem Policejního prezídia Policie ČR. Výsledek disertační práce je charakterizován podrobným statistickým popisem získaných údajů a závěrečným celkovým vyhodnocením disertační práce. KLÍČOVÁ SLOVA: Informační a komunikační technologie, média, mediální gramotnost, mediální pedagogika, odborné vzdělávání, základní odborná příprava.
Abstract v angličtině:
SUMMARY: The objective of this dissertation is to map, analyse and assess the role of modern information and communication technologies in the field of media education within the initial training and lifelong professional education provided by the police training colleges in the Czech Republic. Media literacy is a part of core competency of each individual in the current societal epoch, which is defined by the communication explosion. The issues of media education are pursued by media pedagogy. The work submitted analyses the scope of media education elements within the individual teaching subjects which are parts of police educational programmes approved by the Police Presidium of the Czech Republic. The research part of the thesis focuses on assessing the media literacy level of Czech police officers. The method of questionnaire investigation of the students of the initial professional training course provided by the police training colleges in the Czech Republic was used for the purpose of the research investigation. Subsequent relevant information was obtained through an unstructured interview with a senior official of the Police Presidium of the Czech Republic. The outcome of the dissertation is characterised by the detailed statistical description of the acquired data and the concluding evaluation of the dissertation. KEY WORDS: Information and communication technologies, media. media literacy, media pedagogy, professional education, initial professional training
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radomíra Houšková, Ph.D. 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radomíra Houšková, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radomíra Houšková, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Ing. Daniel Novák, CSc. 565 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. 840 kB
Stáhnout Posudek oponenta plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 264 kB