velikost textu

Využití virtuálních světů v edukačním procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití virtuálních světů v edukačním procesu
Název v angličtině:
Use of virtual worlds in the educational process
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Milan Randák, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
Oponenti:
doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc.
PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Id práce:
93776
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Využití virtuálních světů v edukačním procesu AUTOR: Mgr. Milan Randák KATEDRA Katedra informačních technologií a technické výchovy ŠKOLITEL: Školitel: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. ABSTRAKT: Předmětem zkoumání této disertační práce je fenomén virtuálních světů v kontextu didaktiky, resp. didaktiky informační a technické výchovy, z hlediska jejich edukační funkce, didaktických specifik a možností využití virtuálních světů ve výuce. Studie se zabývá problematikou virtuálních světů jako inovativního didaktického prostředku, jenž je využitelný ve školní praxi. V rámci práce je formulován systém hodnocení vhodnosti virtuálních světů pro nasazení do edukačního procesu a toto využití je empiricky zkoumáno formou akčního výzkumu. Akční výzkum proběhl v různých typech virtuálních světů a s různými výukovými obsahy a cíli, včetně dotazníkového šetření a porovnání výukových výsledků žáků. KLÍČOVÁ SLOVA: Vzdělávání, didaktické prostředky, virtuální prostředí, virtuální svět, virtuální realita, Minecraft, OpenSim
Abstract v angličtině:
TITLE: Use of virtual worlds in the educational process AUTHOR: Milan Randák DEPARTMENT: Department of information technology and technology education SUPERVISOR: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. ABSTRACT: This thesis is focused on the phenomenon of virtual worlds in the context of didactics, in terms of their educational function, didactic specifics and possibilities of utilization. The study deals with virtual worlds as an innovative didactic resource, which is useful in school praxis. The thesis formulates a rating system of suitability of virtual worlds for use in the educational process and this suitability is empirically investigated through an action research. The action research was carried out in different types of virtual worlds and with different teaching contents and objectives, including questionnaires and a comparison of the students´ educational results. KEYWORDS: Education, educational tools, virtual environment, virtual world, virtual reality, Minecraft, OpenSim
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Milan Randák, Ph.D. 3.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Milan Randák, Ph.D. 256 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Milan Randák, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc. 298 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Josef Procházka, Ph.D. 862 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 394 kB