velikost textu

Specifika elektronických studijních opor v systému řízeného samostudia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika elektronických studijních opor v systému řízeného samostudia
Název v angličtině:
Specifics of electronic learning supports in the system of controlled self-study
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Lukáš Herout, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
doc. Ing. Jan Lojda, MBA, CSc.
Id práce:
93772
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vzdělávání, elektronické studijní opory, audiovizuální materiály, podcasting, řízené samostudium, e learning, pedagogický experiment
Klíčová slova v angličtině:
education, electronic learning supports, audio-visual materials, podcasting, controlled self study, e learning, pedagogic experiment
Abstrakt:
Disertační práce je zaměřena na zkoumání problematiky elektronických studijních opor určených k podpoře řízeného samostudia ve vysokoškolském prostředí. Práce vychází z předpokladu, že elektronické studijní opory jsou vhodným nástrojem s didaktickým potenciálem pro využití ve vzdělávání, který zefektivní samostudium na vysoké škole, a napomůže tím splnění požadavků, které jsou na studenty kladeny, a to s vyšší efektivitou než běžně využívané studijní materiály. Práce se zabývá vymezením pojmových konstruktů z oblasti elektronických studijních opor, analýzou jejich didaktických možností, omezení a směrů využití doplněnou o specifikace funkčních a didaktických aspektů audiovizuálních studijních opor. V empirické části práce je s využitím pedagogického experimentu ověřen vliv elektronických studijních opor na studijní výsledky v rámci řízeného samostudia studentů vysoké školy. Hlavním výstupem práce je komplexní rozpracování teorie elektronických studijních opor, jako soudobého didaktického prostředku, vedené snahou rozšířit současný stav poznání v oboru pedagogika.
Abstract v angličtině:
This dissertation thesis deals with the exploration of the issue of electronic learning supports intended to boost controlled self-study within university environment. This paper proceeds from the presumption that electronic learning supports are a suitable tool with a didactic potential in education which will make university self-study more effective and which will help students to meet the demanded requirements even more effectively than with commonly used learning materials. The paper deals with the definition of conceptual constructs from the field of electronic learning supports and also with the analysis of their didactic capabilities, limits and ways of usage with added specification of functional and didactic aspects of audio-visual learning supports. The empiric part of the paper uses a pedagogic experiment to verify the influence of the electronic learning supports on the university student’s results within the controlled self-study. The paper complexly develops the theory of electronic learning supports from the point of view of current didactic resource and its inclusion into current structures of pedagogy and didactics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Lukáš Herout, Ph.D. 7.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Lukáš Herout, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Lukáš Herout, Ph.D. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jan Lojda, MBA, CSc. 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 404 kB