velikost textu

Využití prostředků rozšířené reality v oblasti vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití prostředků rozšířené reality v oblasti vzdělávání
Název v angličtině:
Use of Augmented Reality in Education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
Oponenti:
doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc.
PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Id práce:
93759
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vzdělávání, rozšířená realita, didaktické prostředky, didaktická specifika rozšířené reality, technologická a percepční hlediska rozšířené reality
Klíčová slova v angličtině:
education, augmented reality, educational tools, didactical aspects of augmented reality, technological and perceptual properties of augmented reality
Abstrakt:
Předmětem disertační práce je zkoumání fenoménu rozšířené reality pojímané v kontextu didaktiky. Práce usiluje o vymezení rozšířené reality v oblasti pojmové i obsahové a její snahou je především poznat roli rozšířené reality v rámci systému technických výukových prostředků a vymezit její funkční specifika a možnosti z hlediska didaktiky. Práce vymezuje rozšířenou realitu jako technologicko- percepční koncept a stanovuje strukturu percepčních, technologických a rezultátových hledisek, která odrážejí významné parametry rozšířené reality pro dané oblasti. Práce dále zkoumá didaktická specifika rozšířené reality, definuje hlavní možné didaktické záměry pro její využití a vytváří strukturu systémů rozšířené reality z hlediska organizace výuky. S podporou empirického šetření práce definuje didaktické vlastnosti a specifika rozšířené reality v roli technického výukového prostředku. Svým pojetím představuje práce komplexní studii nahlížející na rozšířenou realitu z různých pohledů a směrů ve vztahu ke vzdělávání, ze které je možné vycházet při dalších konkrétnějších výzkumných záměrech vztahujících se k problematice využití rozšířené reality ve vzdělávání. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis deals with phenomena of augmented reality in context of didactics. The thesis aims to define augmented reality in conceptual and content area and focuses on augmented reality in the structure of educational tools and identification of its functions and use from the didactical standpoint. The thesis characterizes augmented reality as a specific technological-perceptual concept and establishes a system of perceptual, technological and resulting aspects that reflect important parameters of augmented reality. The thesis also examines the didactic specifics of augmented reality, defines the main possible didactic intentions for its use and establishes a structure of augmented reality systems in terms of teaching forms. Thesis defines didactic qualities and specifics of augmented reality as a technical educational tool with the support of empirical research. The concept of the thesis represents a comprehensive study of augmented reality from different perspectives and standpoints related to education and it can be understood as a base for other more specific research projects related to the issue of the use of augmented reality in education. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. 3.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc. 203 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 451 kB