velikost textu

Elektronické portfolio jako prostředek podpory evaluace a sebehodnocení žáků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Elektronické portfolio jako prostředek podpory evaluace a sebehodnocení žáků
Název v angličtině:
Electronic portfolio as the main support tool for pupils' evaluation and self-assessment
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Oponenti:
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
prof. RNDr. Ivan Kalaš, Ph.D.
Id práce:
93754
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vzdělávání, žákovské portfolio, elektronické portfolio, evaluace, sebehodnocení, sebereflexe
Klíčová slova v angličtině:
education, pupil’s portfolio, electronic portfolio, evaluation, self- assessment, self-reflection
Abstrakt:
Předmětem zkoumání disertační práce je problematika žákovského portfolia, především pak portfolia realizovaného v elektronické formě a jeho využití ve vzdělávání. Práce vychází z předpokladu, že elektronické portfolio jako prostředek pro podporu hodnocení vykazuje značný didaktický potenciál a jeho nasazení do procesu vyučování a učení by mohlo zlepšit účinnost evaluace a napomoci při sebehodnocení a sebereflexi žáka. Práce se zabývá vymezením žákovského portfolia jako didaktického prostředku pro podporu evaluace, identifikací jeho struktury, funkčních specifik a ověření možností využití elektronického portfolia jako nástroje pro sebehodnocení a sebereflexi žáka. V rámci práce je teoretickými a empirickými metodami ověřováno, zda a za jakých podmínek lze elektronické portfolio efektivně využít ke zkvalitnění školního hodnocení a k podpoře procesů i výsledků evaluace, sebehodnocení a sebereflexe žáka ve školním prostředí. Rozpracováním teorie žákovského portfolia usiluje práce o příspěvek k rozvoji pedagogiky, zejména pak oblasti didaktických prostředků a školního hodnocení.
Abstract v angličtině:
The focus of this dissertation is the pupil's portfolio, primarily in electronic portfolio form, and its use in education. The research study considers that the e-portfolio as a means of support for evaluation has considerable didactic potential and its implementation into learning and teaching could improve the effects of evaluation, as well as fostering pupil's self-assessment and self-reflection. The study deals with the definition of the pupil's portfolio as a didactic means of support for evaluation; the structure and functional specifications are identified, and there is verification of ways of using an electronic portfolio as a tool for pupil's self-assessment and self-reflection. Both practical and theoretical methods were used in this study in order to verify if and under what conditions an electronic portfolio can be used to enhance the quality of evaluation in schools and to support the processes and outcomes of pupil's evaluation, self-assessment and self-reflection within the school environment. By developing further the concept of a pupil's portfolio this thesis seeks to contribute to the development of pedagogy, specifically in the area of didactics and in evaluation in schools.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. 1.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. 1.06 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Ivan Kalaš, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 276 kB