velikost textu

Větrné elektrárny a hodnocení jejich dopadů na životní prostředí s využitím GIS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Větrné elektrárny a hodnocení jejich dopadů na životní prostředí s využitím GIS
Název v angličtině:
An evaluation of wind power plants effects on the environement using GIS
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Lenka Komárková
Vedoucí:
Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Rudolf Přibil, CSc.
Id práce:
93716
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vítr, větrná elektrárna, využití větru
Klíčová slova v angličtině:
wind, wind power plant, usage of wind
Abstrakt:
Anotace: Větrné elektrárny jsou zařízení, která získávají energii z obnovitelných zdrojů energie a přeměňují kinetickou energii větru na energii elektrickou. Mezi obnovitelné zdroje řadíme zdroje, které mají schopnost se při postupném spotřebování částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. Patří sem energie Slunce, geotermální energie, vodní energie, energie přílivu, mořských vln a energie biomasy. Většina obnovitelných zdrojů má původ v energii slunečního záření. Téma větrných elektráren jsem si vybrala, protože je dle mého názoru aktuální a zároveň kontroverzní. V době, kdy v celém světě docházejí neobnovitelné zdroje energie jako uhlí, ropa a zemní plyn je důležité, abychom si uvědomili, že jinou cestou než z obnovitelných zdrojů nebude v budoucnu možno energii získat. Bakalářská práce bude obsahovat stručnou historii využití větru, typy větrných elektráren, účinnost a nové technologie jako např. „offshore“ větrné elektrárny. Hlavní důraz bude kladen na porovnání kladů a záporů větrných elektráren a jejich vlivům na přírodu. Některé problémy spojované s provozem větrných elektráren bývají zveličovány, některé naopak bagatelizovány. Cílem bude tato negativa sumarizovat a z relevantních zdrojů ověřit, zda se překračují povolené limity a jak větrné elektrárny působí na okolní krajinu a obyvatelstvo. Součástí bude i hluková mapa v okolí vybrané větrné elektrárny.
Abstract v angličtině:
Annotation: Wind turbines are devices that extract energy from renewable sources of energy and transform kinetic wind energy into electrical energy. Among renewable sources belong we rank sources which have the ability to partly of fully restore themselves, without human efforts. These include solar energy, geothermal energy, hydropower, tidal, wave and biomass energy. Most renewable energy has its origin in sunlight. The topic of the wind power, I chose because I find this topic up-to-date and controversial. At a time when in the whole world are non-renewable energy sources like coal, oil and natural gas is important to realize that other than by way of renewable energy sources will be avoided in future energy sources. Bachelor thesis will include a brief history of the use of wind, types of wind power, efficiency and new technologies such as offshore wind farms. The main focus will be to compare the pozitives and negatives of wind power plants and their impact on nature. Some problems associated with the operation of wind energy are exaggerated, some may be minimized. The aim will be to summarize the negatives and relevant sources to determine whether the excess of permitted limits and how wind affects the landscape and population. One part will be the noise map in the vicinity of the selected wind turbines.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Komárková 2.03 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lenka Komárková 660 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Komárková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Komárková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Rudolf Přibil, CSc. 185 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 81 kB