text size

Školní projekty ve výuce přírodovědných předmětů na 2. stupni základních škol v České republice a Slovenské republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Školní projekty ve výuce přírodovědných předmětů na 2. stupni základních škol v České republice a Slovenské republice
Titile (in english):
Project-based Teaching in Science Subjects in the Second Stage of Czech and Slovak Basic Schools
Type:
Dissertation
Author:
PhDr. Milena Pouchová, Ph.D.
Supervisor:
prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Opponents:
PhDr. Eva Lukavská, Ph.D.
doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
Thesis Id:
93656
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Study programm:
Education (P7501)
Study branch:
Pedagogy (XPGD)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
16/02/2011
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
školní projekt, projektové vyučování, přírodovědné předměty, vzdělávání na 2. stupni ZŠ, česko-slovenský srovnávací výzkum
Keywords:
school project, project-based teaching, science subjects, lower secondary general education, Czech-Slovak comparative study
Abstract (in czech):
Abstrakt Nové kurikulární reformy v České a Slovenské republice poskytují školám vhodné podmínky pro využívání nových metod a koncepcí rozvíjejících klíčové kompetence žáků. Disertační práce se zabývá koncepcí projektového vyučování, zvláště jejím využitím ve výuce přírodovědných předmětů na 2. stupni základních škol. Disertační práce představuje česko-slovenský srovnávací výzkum založený na dotazníkovém šetření provedeném v červnu 2009 na náhodně vytvořeném vzorku 180 českých a 71 slovenských základních škol. Hlavním výzkumným cílem bylo zjistit a porovnat počet a hlavní charakteristiky uskutečněných projektů, a také na názory učitelů na projektové vyučování. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že ve školním roce 2008/09 byly přírodovědné projekty realizovány ve více než 80 % českých škol a ve více než 60 % slovenských škol. Školy obou zemí preferovaly projekty realizované jedním učitelem, v jediné třídě a v rámci jediného přírodovědného předmětu. Zatímco v českém vzorku výrazně převažovaly projekty krátkodobé - tj. projekty trvající maximálně týden, ve slovenských školách naopak dominovaly dlouhodobé projekty. Většina projektů v obou vzorcích byla naplánována a připravena učitelem. Zejména v prvotních fázích záměru a plánování, při rozhodování o úkolech, činnostech a pracovních postupech a rovněž ve fázi hodnocení převažovala aktivita učitele nad aktivitou žáků. V největší míře byli žáci zapojeni do fáze realizace plánu a do prezentace výsledků. Ve většině zkoumaných činností byla míra žákovské partic ipace z pohledu respondentů vyšší ve slovenských školách než v českých. Více než polovina učitelů obou zemí uvedla, že je s vlastními projekty realizovanými ve školním roce 2008/09 spokojena. Mezi pozitivy projektové výuky učitelé nejvíce ocenili, že rozvíjí dovednosti nutné ke spolupráci a práci ve skupině. Za hlavní překážky realizace projektové výuky učitelé označili její časovou náročnost a rovněž nedostatečné materiální podmínky školy.
Abstract:
Abstract The new curriculum reforms of Czech and Slovak educational systems provide schools enough room for new effective methods developing pupil’s key competence. The dissertation deals with one of them - the project-based teaching, especially in science subjects in the second stage of basic school. It presents results of a comparative study which was conducted 2008/2009 school year. The most important aim was to establish and compare common characteristics of realized projects. The sample consisted of 180 Czech and 71 Slovak basic schools. The projects data and views of teachers were collected via a questionnaire. The results of the survey indicated that project-based teachings in science subjects was used in more than 80 % of Czech schools and more than 60 % of Slovak schools. Schools in both countries preferred projects realized only in one class, by one teacher and within the frame of one science subject. Czech schools preferred short projects that lasted no more than one week, Slovak schools organized mostly long projects lasting more than one week. Most projects in Czech schools were short-term, lasting on average no more than one week. Projects in Slovak schools on the other hand lasted on average more than one week. The majority of projects were planned and prepared by a teacher. Teachers were more active than students in making decision about tasks, activities, work procedures and also in assessment of student’s work. On the other hand, students’ participation was the most intensive in the stages of realization of the plan and presentation its results. Degree of student’s participation on different activities was higher in Slovak projects than in Czech projects. The most of teachers were satisfied with projects that they realized in 2008/2009 school year. The majority of teachers appreciated that project-based teaching develops team work capabilities. Inadequate resources and the fact that project-based teaching is time consuming were identified as the most significant burdens to a further development of project-based teaching.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Milena Pouchová, Ph.D. 1.91 MB
Download Attachment to the thesis PhDr. Milena Pouchová, Ph.D. 3.51 MB
Download Abstract in czech PhDr. Milena Pouchová, Ph.D. 48 kB
Download Abstract in english PhDr. Milena Pouchová, Ph.D. 40 kB
Download Supervisor's review prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 55 kB
Download Opponent's review PhDr. Eva Lukavská, Ph.D. 48 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. 66 kB
Download Defence's report 265 kB