velikost textu

Určovací klíče v procesu poznávání přírodnin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Určovací klíče v procesu poznávání přírodnin
Název v angličtině:
Identification Keys as a Way of Getting to Know the Nature
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
Id práce:
93648
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
teorie určovacích klíčů; hodnocení klíčů; poznávání přírodnin; znalost přírodnin
Klíčová slova v angličtině:
Theory of Identification Keys; Identification Keys Evaluation; Biological Species Cognition;
Abstrakt:
NÁZEV: Určovací klíče v procesu poznávání přírodnin AUTOR: Petr Novotný KATEDRA (ÚSTAV) Katedra biologie a environmentálních studií ŠKOLITEL: doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. ABSTRAKT: Disertační práce zpracovává problematiku určovacích klíčů. Klade si za cíl sjednotit a zpřehlednit terminologii užívanou pro popis určovacích klíčů, popsat vývoj konceptu určovacího klíče a předložit základní typologii klíčů. Popisuje jejich roli a význam ve vzdělávání z pohledu aktuální didaktiky i z pohledu přehledu českých historických botanických klíčů. Cílem výzkumné části disertační práce je navrhnout a ověřit metody hodnocení určovacích klíčů, tento výzkum je rozdělen do dvou témat – analýza určovacího klíče a testování určovacího klíče. Výsledkem tohoto zpracování je návrh přístupu k hodnocení určovacího klíče a modelové zpracování na aktuálním českém botanickém určovacím klíči Kubát (2002). Na základě výstupů práce je tak možné lépe porozumět teoretickému základu určovacích klíčů a jejich roli v procesu poznávání přírodnin. KLÍČOVÁ SLOVA: teorie určovacích klíčů; hodnocení klíčů; poznávání přírodnin; znalost přírodnin
Abstract v angličtině:
TITLE: Identification Keys as a Way of Getting to Know the Nature AUTHOR: Petr Novotný DEPARTMENT: Biology and Environmental Studies Department SUPERVISOR: doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. ABSTRACT: This doctoral thesis deals with biological identification keys. It aims to unify and clarify the terminology used to describe the identification keys, to describe the evolution of the concept of these keys and their typology. It describes their role and importance in education from the perspective of current didactic overview as well as from the perspective of Czech historical botanical keys. The aim of the research part is to design and validate methods for assessing identification keys. This research has been divided into two themes – the analysis of a key and the testing of a key. As the result of this processing is a design of identification keys evaluation model. This model is validated on the current Czech botanical designation key Kubát (2002). Based on thesis outcomes, it is possible to better understand the theoretical basis of identification keys and their role in the process of getting to know the nature. KEYWORDS: Theory of Identification Keys; Identification Keys Evaluation; Biological Species Cognition;
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Petr Novotný, Ph.D. 6.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Petr Novotný, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Petr Novotný, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 292 kB