velikost textu

Výzkum učebnic přírodopisu pro žáky se sluchovým postižením jako východisko pro tvorbu pracovních sešitů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výzkum učebnic přírodopisu pro žáky se sluchovým postižením jako východisko pro tvorbu pracovních sešitů
Název v angličtině:
Content analyses of the textbooks of biology (natural history) for pupils with hearing impairment as a starting point for creating workbooks
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jana Skýbová, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.
doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
Id práce:
93643
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 11. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obsahová analýza, učebnice, pracovní sešit, přírodopis, žáci se sluchovým postižením
Klíčová slova v angličtině:
Content analyses, textbooks, workbooks, biology (natural history), pupils with hearing impairment
Abstrakt:
NÁZEV: Výzkum učebnic přírodopisu pro žáky se sluchovým postižením jako východisko pro tvorbu pracovních sešitů AUTOR: RNDr. Jana Skýbová KATEDRA: Katedra biologie a environmentálních studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze ŠKOLITEL: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. ABSTRAKT: Hlavním cílem disertační práce bylo provést porovnání obsahů a didaktické vybavenosti stávajících učebnic přírodopisu pro ZŠ pro žáky se sluchovým postižením za účelem navazující autorské tvorby pracovních sešitů pro žáky se sluchovým postižením, v souladu s kurikulárními a legislativními východisky. Dalším cílem práce byla realizace pedagogického výzkumu na všech základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice v oblasti výuky přírodopisu a práce se stávajícími učebnicemi přírodopisu pro tyto žáky. Důraz byl kladen na zjištění potřeby pracovních sešitů k učebnicím a učivu přírodopisu a na základě tohoto zjištění vytvořit pracovní sešity k učebnicím přírodopisu, které by reflektovaly na výsledky pedagogického výzkumu. Pedagogický výzkum stávajících autorských a spoluautorských učebnic přírodopisu pro žáky se sluchovým postižením byl realizován formou kvantitativního výzkumu - dotazníkovým šetřením a doplněn interview. Z výsledků empirického výzkumu používání učebnic přírodopisu na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice vyplývá aktuální potřeba respondentů – učitelů doplnit stávající učebnice přírodopisu pro žáky se sluchovým postižením pracovními sešity, včetně doplnění a aktualizace některých témat. Výsledky výzkumu se staly východiskem pro tvorbu pracovních sešitů pro výuku přírodopisu žáků se sluchovým postižením. KLÍČOVÁ SLOVA: obsahová analýza, učebnice, pracovní sešit, přírodopis, žáci se sluchovým postižením
Abstract v angličtině:
TITLE: Content analyses of the textbooks of biology (natural history) for pupils with hearing impairment as a starting point for creating workbooks AUTHOR: RNDr. Jana Skýbová DEPARTMENT: Biology and Environmental Studies, Faculty of Education, Charles University in Prague TUTOR: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. ABSTRACT: The main aim of the dissertation thesis was to perform content analyses textbooks of biology (natural history) for elementary schools dedicated for pupils with hearing impairment as a base for the special workbooks creation in accordance with curricular and legislative documents. The next aim of thesis was the realization of educational research in all elementary schools for pupils with hearing impairment in the Czech Republic that focusing on teaching process of natural sciences and work with existing (author’s) special textbooks for these pupils with accent on analysis of requirements of teachers and pupils for newly created workbooks. Methods of the mentioned pedagogic research was qualitative and quantitative, i.e. questionnaire complemented by interviews. The results of empirical research using textbooks of biology (natural history) in elementary schools dedicated for pupils with hearing impairment in the Czech Republic derived from the current requirements of the teacher- respondents is to create special workbooks as supplement for current textbooks including updates and adding modern scientific topics. The results of the research were the basis for the creation of these workbooks. KEYWORDS: Content analyses, textbooks, workbooks, biology (natural history), pupils with hearing impairment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jana Skýbová, Ph.D. 1.36 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Jana Skýbová, Ph.D. 3.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jana Skýbová, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jana Skýbová, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Jana Skýbová, Ph.D. 263 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 458 kB