velikost textu

Analýza podnikových informačních systémů na českém trhu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza podnikových informačních systémů na českém trhu
Název v angličtině:
Analysis of ERP Systems on the Czech Market
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petr Tlatla, BBus
Vedoucí:
Ing. Martin Souček, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Id práce:
93634
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ERP, podnikový informační systém, Česká republika, střední podnik, tuzemský produkt, srovnání, trh, přehled, analýza, funkcionalita, proces, implementace, graf, tabulka, dotazník
Klíčová slova v angličtině:
ERP, Enterprise Information System, Czech republic, middle company, national product, comparison, summary, analysis, functionality, process, implementation, graph, table, questionnaire, market
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá analýzou tuzemských podnikových informačních systémů, které jsou primárně nabízeny podnikům střední velikosti. Cílem práce je poskytnout relevantní informace pracovníkům, kteří stojí před rozhodnutím, jaký podnikový informační systém vybrat. První část práce se věnuje teoretické rovině ERP systémů. Charakterizuje ERP systémy, jejich historii, architekturu a problematiku při jejich implementaci. Další kapitoly jsou zaměřeny na oblast českého trhu s podnikovými informačními systémy. Hlavní část práce je tvořena analýzou a vyhodnocením dat, které poskytli respondenti nabízející tuzemský ERP produkt určený pro segment středních, popřípadě malých podniků. V závěru práce jsou shrnuty vybrané klíčové ukazatele.
Abstract v angličtině:
Abstract A dissertation deals with analysis of business information systems, which are offered to medium-sized companies. A target of my dissertation is to provide relevant information to staff members, who are faced with a decision of choosing business information system. The first part of my thesis is attended to theoretical level of ERP system. It characterizes ERP systems, their history, architecture and their implementation problem. Next chapters are targeted to Czech market area with business information system. Main part of my dissertation is formed by analysis and interpretation of information, which have been provided by respondents, who offer inland ERP product given to segment of small to medium-sized corporations. At the close are chosen key guides summed up.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Tlatla, BBus 2.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Tlatla, BBus 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Tlatla, BBus 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Martin Souček, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB