velikost textu

Vzdělávací standard pro profesně zaměřenou výuku německého jazyka na vysokých školách s ekonomickou profilací

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávací standard pro profesně zaměřenou výuku německého jazyka na vysokých školách s ekonomickou profilací
Název v angličtině:
Educational Standards of Professional German Language Teaching at Universities Specializing in Economics
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.
Mgr. Věra Kozáková, Ph.D.
Id práce:
93633
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Vzdělávací standard pro profesně zaměřenou výuku německého jazyka na vysokých školách s ekonomickou profilací AUTOR: Tomislav Potocký KATEDRA: Katedra germanistiky ŠKOLITEL: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. ABSTRAKT: Tématika předkládané disertační práce se váže k problematice transformace jazykového materiálu do podoby vzdělávacího standardu. Práce je členěna na teoretický a empirický oddíl. Hlavní problémové okruhy v teoreticky pojatých kapitolách představují: 1) lingvistické a lingvodidaktické souvislosti postavení odborného a profesního (německého) jazyka, 2) aplikace teorie jazykového managementu na podmínky firem v ČR, 3) pedagogické aspekty procesů evropeizace, individualizace a standardizace jazykového vzdělávání v terciární sféře s ohledem na německý jazyk. Vlastním výzkumným záměrem empirického oddílu práce bylo na základě analýzy potřeb určit cíle a vzdělávací obsah standardu profesně zaměřené vysokoškolské výuky německého jazyka na ekonomických fakultách podnikohospodářské profilace. K naplnění tohoto záměru byly formulovány následující hlavní cíle: 1) vymezit spektrum komunikativních činností v rámci základních řečových dovedností, 2) stanovit požadované komponenty komunikativní jazykové kompetence, 3) vymezit okruhy odborných a komunikačních témat pro jazykovou výuku. K dosažení těchto cílů bylo realizováno dotazníkové šetření mezi třemi skupinami respondentů – studentů, učitelů německého jazyka a potenciálních zaměstnavatelů. Finálním cílem bylo začlenění identifikovaných složek vzdělávacího obsahu do mezinárodního standardizačního rámce na základě jejich kvalitativní komparace s příslušnými deskriptory evropských a domácích standardů a kurikulí. Nově vytvořený vzdělávací standard pro jazykovou úroveň B1 je vlastním praktickým výstupem práce. KLÍČOVÁ SLOVA: německý jazyk pro profesní účely, standardizace, vysokoškolské jazykové vzdělávání, vzdělávací standard
Abstract v angličtině:
TITLE: Educational Standards of Professional German Language Teaching at Universities Specializing in Economics AUTHOR: Tomislav Potocký DEPARTMENT: Department of German Language SUPERVISOR: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. ABSTRACT: The topic of the dissertation thesis is related to the transformation of language materials into educational standards. The thesis is divided into the theoretical and empirical parts. The main focus of the theoretically conceived chapters is represented by the following topics: 1) linguistic and linguadidactic contexts of technical and professional (German) language, 2) language management theory and its application in the corporate world in the Czech Republic, 3) pedagogic aspects of the processes of Europeization, individualization, and standardization of language education in the tertiary sphere with focus on German language. Based on an analysis of needs, the research objective of the empirical part of the thesis is to determinate the educational goals and content of professionally focused tertiary German language teaching in faculties specializing in business administration. To achieve this goal, a questionnaire survey has been carried out among three groups of respondents – students, German language teachers, and potential employers. The final objective was to incorporate the identified educational content components into the international standards' frame based on their qualitative comparison with relevant descriptors of both the European and local standards and curricula. The newly created educational standards reflecting the B1 level is the author’s own practically focused output of the thesis. KEYWORDS: Professional German language, standardization, tertiary level language education, educational standards
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D. 2.18 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. PhDr. Věra Höppnerová, C 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Věra Kozáková, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 293 kB