velikost textu

Integrace environmentálních témat do výuky cizích jazyků se zaměřením na jazyk německý

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Integrace environmentálních témat do výuky cizích jazyků se zaměřením na jazyk německý
Název v angličtině:
Integration of Environmental Topic in Foreign Language Teaching with Special Focus on German Language
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Hana Žofková, CSc.
doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
Id práce:
93630
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
*** Integrace environmentálních témat do výuky cizích jazyků se zaměřením na jazyk německý *** Abstrakt NÁZEV: Integrace environmentálních témat do výuky cizích jazyků se zaměřením na jazyk německý AUTOR: Zdeněk Vávra KATEDRA: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra germanistiky ŠKOLITEL: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. ABSTRAKT: Předmětem disertační práce jsou teoretická východiska integrace environmentálních témat do výuky cizích jazyků a nástroje pro uplatnění těchto východisek ve školní praxi (didaktické prostředky, metodické postupy, psychologické aspekty). Cílem disertace je přispět k řešení integrace environmentálních témat do výuky cizích jazyků. První dvě části čerpají kompilačním způsobem z dostupné sekundární literatury, učebnicových souborů, didaktizovaných i autentických materiálů, materiálů vytvořených autorem disertační práce či dalších pomůcek (zpěvníky, společenské hry, skládanky, obrazové zdroje, předmětné pomůcky). Aplikovaná třetí část se zabývá postoji vybraných subjektů k integraci environmentálních témat do výuky cizích jazyků, analýzou environmentálních témat ve vybraných učebnicích německého jazyka a posouzením účinnosti metodických postupů ve výuce cizích jazyků. Jsou využity metoda dotazníku, explorativní metoda, analýza pedagogických dokumentů, verbálně projektivní metoda a redukovaná forma behaviorální metody. Na základě porovnání indexu pedagogické polarity, výsledků didaktického minitestu a činnostního zapojení žáků byla potvrzena hypotéza, že autentické materiály představují nejen reálnou podobu jazyka v oblasti životního prostředí, ale že vedou i k větší efektivnosti učebního procesu. KLÍČOVÁ SLOVA: lingvodidaktika, německý jazyk, environmentální senzitivita, metodické postupy 4
Abstract v angličtině:
Abstract TITLE: Integration of Environmental Topic in Foreign Language Teaching with Special Focus on German Language AUTHOR: Zdeněk Vávra DEPARTMENT: Charles University in Prague, Faculty of Education, German Studies Department SUPERVISOR: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. ABSTRACT: The PhD thesis deals with theoretical premises of environmental topic integration in foreign language teaching and relevant tools necessary for the implementation of these premises in teaching practice (teaching aids, teaching methods, psychological aspects). The objective of the thesis is to contribute to further integration of environmental topic in foreign language teaching. Part I and II draw upon available secondary literature, textbook materials, teaching and authentic materials (including those written by the author of the thesis), and other teaching aids (songbooks, parlour games, jigsaw puzzles, pictorial materials, and other objects). Part III (applied research) is concerned with attitudes of selected stakeholder groups towards integration of environmental topic in foreign language teaching, analysis of environmental topic in selected German textbooks, and efficiency assessment of the methodology in relation to foreign language teaching. The methodology of the research is based on questionnaires, exploration methods, analysis of the teaching materials, verbal projective test, and behavioural method applied in its reduced form. Having compared teachers' polarity index, results of the teaching test and the involvement of the students the thesis confirmed the hypothesis that authentic environment materials represent not only the very real form of the language but also increase efficiency of the entire teaching process. KEYWORDS: Lingvodidactics, German language, environmental sensitivity, teaching methods
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D. 2.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Žofková, CSc. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 296 kB