velikost textu

Problematika písemného projevu ve výuce cizích jazyků na českých středních školách se zaměřením na jazyk ruský

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika písemného projevu ve výuce cizích jazyků na českých středních školách se zaměřením na jazyk ruský
Název v angličtině:
Problematics of Text Writing in Foreign Languages at Czech Secondary Schools with Specialization in Russian
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Alena Malá
Školitel:
PhDr. Hana Žofková, CSc.
Oponenti:
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.
Id práce:
93623
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
písemný projev, ruský jazyk, analýza, učební soubory, studenti, učitelé, cvičení
Klíčová slova v angličtině:
writing skill, Russian, analysis, teaching material, students, teachers, exercises
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá problematikou výuky písemného projevu na českých středních školách se zaměřením na ruský jazyk. V teoretické části autor zmiňuje základy lingvistické, psycholingvistické a didaktické. Definuje písemný projev a mapuje jeho situaci v různých metodických směrech ve výuce cizích jazyků. Dále prezentuje požadavky na písemný projev v základních dokumentech: Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Evropské jazykové portfolio, mezinárodní zkoušky z ruského jazyka ТРКИ (Тест русского языка как иностранного) a česká státní maturitní zkouška z ruského jazyka. V praktické části nejprve podrobně analyzuje vybrané učebnice, které se využívají k výuce slohu na základních školách v Rusku a Česku a oba přístupy porovnává. Poté zkoumá vybrané učební soubory ruského jazyka české provenience, které se používají k výuce ruského jazyka v České republice, se zaměřením na cvičení vedoucích k rozvoji písemného projevu. Dále hodnotí výsledky získané z dotazníků, které byly zadány studentům ruského jazyka (absolventům středních škol) a učitelům, kteří ruský jazyk na středních školách vyučují. Cílem bylo zjistit jejich vztah k písemnému projevu v ruském jazyce a jejich praktické zkušenosti a problémy. Výsledkem práce jsou nově vytvořená cvičení na rozvoj písemného projevu pro ruský jazyk, pro úrovně A1-B1, která by měla sloužit učitelům středních škol jako inspirace při přípravě a zároveň napomoci středoškolským studentům k úspěšnému zvládnutí písemné části maturitní zkoušky z ruského jazyka na úrovni B1. KLÍČOVÁ SLOVA písemný projev, ruský jazyk, analýza, učební soubory, studenti, učitelé, cvičení
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The dissertation analyses how to approach teaching of writing skills in Russian language at Czech secondary schools. In the theoretical part I define what a "writing skill" is. I focus on the linguistic, psycholinguistic and didactic aspects of the teaching of writing. I explain attitudes to writing skills in different teaching methods in history and nowadays. After that I set out the requirements for testing writing skills in some of the most common documents: Common European Framework for Languages, European Language Portfolio, international exams in Russian language ТРКИ (Тест русского языка как иностранного) or TORFL (Test of Russian as a Foreign Language) and the state final exam in Russian language at Czech secondary schools. In the practical part, I first analyse selected Czech and Russian textbooks for grammar schools to compare their approach towards teaching writing skills in native languages: Czech and Russian. Then I set out analysis of Czech textbooks used in the Czech Republic for teaching Russian, focusing in particular on the exercises used to teach writing. After that, I evaluate answers from two questionnaires that I gave to secondary school graduates and teachers of Russian. My goal was to understand the issues they face and any problems they experience in practice when learning and teaching writing skills in Russian. The final part of the dissertation sets out a database of newly created exercises that could be used to practise writing skills in Russian language at A1-B1 levels. The exercises should serve secondary school teachers as inspiration for their class preparation and should help secondary school students to pass successfully the final Czech state exam in Russian language on the level B1. KEYWORDS writing skill, Russian, analysis, teaching material, students, teachers, exercises
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Malá 4.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Malá 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Malá 264 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. 82 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 365 kB