velikost textu

Problematika chyby a chybování se zřetelem k výuce francouzštiny jako dalšího cizího jazyka na základní škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika chyby a chybování se zřetelem k výuce francouzštiny jako dalšího cizího jazyka na základní škole
Název v angličtině:
Error in the point of view of the French as a second foreign language in the lower secondary school context
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Klinka
Školitel:
doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Dominika Kovářová
doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
Id práce:
93619
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
chyba a chybování, strategie, francouzština jako další cizí jazyk, základní škola, Astolfi
Klíčová slova v angličtině:
error/mistake, strategies, French as a second foreign language, lower secondary school, Astolfi
Abstrakt:
ABSTRAKT Název práce: Problematika chyby a chybování se zřetelem k výuce francouzštiny jako dalšího cizího jazyka na základní škole Autor: Mgr. Tomáš Klinka Katedra: Katedra pedagogiky Školitel: Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. Abstrakt: Dizertační práce se zaměřuje tématu chyby a chybování na české základní škole z úhlu pohledu didaktiky francouzštiny jako dalšího cizího jazyka. Cílem práce je doplnit základní literaturu k otázce chyby a chybování z frankofonního publikačního okruhu, která není dosud v českém kontextu citována, dále pak analyzovat součásti pedagogického procesu a zjistit, jak se k otázce chyby a chybování staví, a konečně na základě těchto zjištění formulovat základní problémy vážící se v chybě a chybování včetně možností dalšího výzkumu. K dosažení prvního cíle předkládáme a analyzujeme závěry předních frankofonních didaktiků chyby, zejména Astolfiho typologii příčin chybování. Co se týče analýzy pojetí chybování v pedagogickém procesu, tak zde na hledání míry explicitnosti zmínek o chybování v základních pedagogických dokumentech, které jsou spojeny s Rámcovým vzdělávacím plánem, či ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky. Zajímá nás též reprezentace v otázce chyby a chybování u učitelů a žáků, stejně jako pojetí chybování v jazykových učebnicích. Věnujeme se i vztahu mezi otázkou stylů a strategií učení a chybováním. Závěrem práce a naplněním třetího cílem je pak zjištění čtyř obecných tendencí v otázce chyby a chybování na základní škole v kontextu výuky dalšího cizího jazyka. Jde o dynamičnost a komplexnost pojetí chyby a chybování, dále pak o spojení chybování se silnými reprezentacemi a konečně o částečnou skrytost této problematiky ve zkoumané oblasti. Na základě těchto zjištění pak práce navrhuje větší explicitnost a prosazování paradigmatu chyby jako nástroje k učení. Výsledky práce lze využít jak pro oblast didaktiky cizích jazyků, tak obecné didaktiky. Klíčová slova: chyba a chybování, strategie, francouzština jako další cizí jazyk, základní škola, Astolfi
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Title: Error in the point of view of the French as a second foreign language in the lower secondary school context Author: Mgr. Tomáš Klinka Department: Department of Pedagogy Supervisor: Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. Abstract: This thesis focuses on the subject of error in the context of Czech lower secondary school and second foreign language (L3) instruction. This work has three purposes: first, to complete the basic literature in this domain using the publications issued from the French speaking world of educational research that are not quoted in the Czech academic field. Second, to analyze how the elements that intervene in the pedagogical process treat the question of error, and third, using the conclusions obtained, to make explicit the problems which pose the present treatment of the question of error and to indicate the direction of a future research in this domain. So as to attain the first goal, we propose and comment the work of some French specialists in the field of educational science and their conclusions, mainly the typology of errors created by Astolfi. As for the second goal, our thesis provides an analysis of the official regulations concerning teaching and learning in the Czech Republic, exposes the mental representations of error with which both students and teachers function and presents different ways in which French textbooks deal with error. We have also treated the relation between error and learning styles and strategies. The third goal is attained through the analysis of the conclusions of the previous parts. We confirm the existence of four features in the treatment of error within the context of our interest; the dynamism of error, the complexity of error, the strong representations associated to error and the implicit character, even hidden, of the treatment of error. As a conclusion, our work recommends a treatment of error far more explicit as well as the utilization of error as a teaching tool. The results of our research can be applied to foreign languages instruction as well as to the general field of didactics. Keywords: error/mistake, strategies, French as a second foreign language, lower secondary school, Astolfi
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Klinka 1.21 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tomáš Klinka 111 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Klinka 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Klinka 9 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Dominika Kovářová 333 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 116 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 414 kB
Stáhnout Errata Mgr. Tomáš Klinka 56 kB