velikost textu

Durée vocalique : comparaison des systèmes vocaliques tchèque et français du point de vue phonétique et phonologique. Étude contrastive et implications pédagogiques

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Durée vocalique : comparaison des systèmes vocaliques tchèque et français du point de vue phonétique et phonologique. Étude contrastive et implications pédagogiques
Název v češtině:
Vokalická délka: srovnání českého a francouzského vokalického systému z hlediska fonetického a fonologického. Kontrastivní studie s pedagogickým zaměřením
Název v angličtině:
Vowel Lenght: Comparison of Czech and French Vowel Systems from the Phonetic and Phonological Point of View. A Pedagogically Focused Contrastive Study
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Vychopňová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Marie Bořek - Dohalská, DrSc.
Oponenti:
Ondřej Pešek
prof. Enrica Galazzi
Id práce:
93615
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 4. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
délka vokálů, přízvuk, rytmus, fonetika ve výuce francouzštiny a češtiny jakožto jazyků cizích, učení se/výuka cizích jazyků
Klíčová slova v angličtině:
the length of vowels, stress, rhythm, phonetics in French and Czech language teaching as foreign languages, learning/teaching foreign languages
Abstrakt:
ABSTRAKT NÁZEV: Vokalická délka: srovnání českého a francouzského vokalického systému z hlediska fonetického a fonologického. Kontrastivní studie s pedagogickým zaměřením AUTOR: Kateřina Vychopňová KATEDRA: Katedra francouzského jazyka a literatury ŠKOLITEL: prof. PhDr. Marie DOHALSKÁ, DrSc. / prof. Philippe MARTIN Dizertační práce, jedna z francouzsko-českých kontrastivních studií, se zabývá problematikou vokalické délky v českém a francouzském jazyce. První část práce, jež byla vytvořena se záměrem možného pedagogického využití, představuje srovnání hlavních fonetických a fonologických charakteristik obou jazyků, jejich typologii z hlediska vokalické délky a její vývoj napříč historií obou jazyků. Druhá část, experimentální, přináší popis a výsledky několika pokusů, jež sledují, zda francouzští mluvčí, učící se češtině, respektují délku českých samohlásek, dále pak vliv následujících konsonantů, finálního a iniciálního přízvuku, jakožto i typu slabiky na délku samohlásek francouzských, a to jak v produkci francouzských rodilých mluvčích, tak českých mluvčích učících se francouzštině. Výsledky potvrzují, že artikulační návyky, jež používají obě skupiny mluvčích v jazyce mateřském, mají značný vliv na produkci jazyka osvojovaného. Ve třetí části jsou představeny výsledky analýz učebních souborů francouzského a českého jazyka, z nichž vyplývá nejen velmi nízký výskyt aktivit k nácviku vokalické délky v obou jazycích, ale také malý prostor, jenž je fonetice v cizojazyčných učebnicích poskytován. Uvedeny jsou také návrhy a podněty k osvojení a procvičení studovaného jevu v českém i francouzském jazyce. Klíčová slova: délka vokálů, přízvuk, rytmus, fonetika ve výuce francouzštiny a češtiny jakožto jazyků cizích, učení se/výuka cizích jazyků
Abstract v angličtině:
ABSTRACT TITLE: Vowel Lenght: Comparison of Czech and French Vowel Systems from the Phonetic and Phonological Point of View. A Pedagogically Focused Contrastive Study. AUTHOR: Kateřina Vychopňová DEPARTMENT: Department of French Language and Literature SUPERVISOR: prof. PhDr. Marie DOHALSKÁ, DrSc./ prof. Philippe MARTIN The thesis, one of the French-Czech contrastive studies, deals with the issue of vowel length in Czech and French language. The first part of the thesis, which was intentionally written for a potential pedagogic use, introduces the comparison of the main phonetic and phonological characteristics of both languages, their typology considering vowels length and its development through the history of these languages. The second part, experimental, brings the description and results of several attempts which observe whether the French native speakers learning Czech respect the length of Czech vowels, further the influence of following consonants, final and initial stress and also the type of a syllable on the length of French vowels, both in the production of French native speakers and Czech native speakers learning French. The results prove that articulatory habits which both groups of speakers use in their mother tongue have a significant influence on the production of the acquired language. In the third part, the results of French and Czech language teaching files analysis are presented which show not only a very low occurrence of the activities for vowel length practice in both languages, but also little space available for phonetics in the textbooks of the foreign languages. There are also suggestions and proposals for mastering and practising of the studied issue in Czech and French language. KEY WORDS: the length of vowels, stress, rhythm, phonetics in French and Czech language teaching as foreign languages, learning/teaching foreign languages
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Vychopňová, Ph.D. 7.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Vychopňová, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Vychopňová, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ondřej Pešek 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Enrica Galazzi 530 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 402 kB
Stáhnout Errata Mgr. Kateřina Vychopňová, Ph.D. 5.62 MB