velikost textu

Rozhlasová rolová hra: možnosti a limity využití fiktivního rozhlasového vysílání ve výuce anglického jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhlasová rolová hra: možnosti a limity využití fiktivního rozhlasového vysílání ve výuce anglického jazyka
Název v angličtině:
Radio role play: possibilities and limitations of use of fictional radio broadcast in English language teaching
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Karel Žďárek, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.
Oponenti:
PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D.
Id práce:
93613
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výuka anglického jazyka, dramatická výchova vanglickém jazyce, komunikativní kompetence, dramatická výchova, rolová hra, rozhlas, rozhlasová rolová hra
Klíčová slova v angličtině:
English language teaching, drama education, drama in ELT, communicative competence, role play, radio, radio role play
Abstrakt:
ABSTRAKT: Tato práce se zabývá problematikou využití dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka. V teoretické části jsou uvedena teoretická východiska oboru včetně jeho principů, metod a příkladů praktické aplikace. Na takto vymezeném teoretickém základě je představena technika rozhlasové rolové hry. Hlavním cílem této práce bylo zjistit a ověřit, jaké jsou možnosti a limitace využití této techniky ve výuce anglického jazyka. Jako výzkumný design byl zvolen akční výzkum včetně kvalitativních metod sběru dat, např. dotazníkové šetření mezi žáky, rozhovory s učiteli a s kritickým přítelem. Získaná data jsou zpracována metodou obsahové analýzy, která jsou dále interpretována ve vztahu ke kontextu edukační reality, ve které byl výzkum prováděn, s oporou o případné další kontextuální materiály (přípravy na vyučovací hodiny, materiální didaktické prostředky, audio a videonahrávky). V rámci akčního cyklu byly ověřeny hypotézy stanovené před vstupem do výzkumu. Bylo zjištěno, že technika přispívá k rozvoji mluvní řečové dovednosti žáků (zejm. plynulosti a spontánnosti), improvizačních dovedností, tvořivosti a nonverbální komunikace. Mezi limitace patří omezená možnost monitorování práce žáků a tedy i oprava chyb. Dále jsou formulovány možnosti práce s audionahrávkou nebo digitalizace některých didaktických procesů v rolové hře.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: This dissertation thesis focuses on the use of drama in English language teaching. In the theoretical part the field of drama in ELT is elaborated in terms of its principles, methods and examples of practical use. Based on the outlined theoretical basis the technique radio role play is introduced. The main aim of the thesis was to identify and verify possibilities and limitations of the technique applied in English language teaching. To meet the aim of the thesis action research was used as the research design employing a range of data collection methods, e.g. questionnaires with pupils; interviews with pupils, teachers and critical friends. Content analysis was used to process the collected data and the analysis was further interpreted with the support of contextual information regarding educational setting in which the research was carried out and contextual material (lesson plans, teaching material, audio and video recordings). Within the four cycles of action research initial hypotheses, which were formulated before the actual research, were verified. The research findings show that the radio role playing contributes to the development of speaking as a language skill (mainly fluency and spontaneity of speech), improvisation skills, creativity and non-verbal communication. The main limitation of the technique is limited possibility of monitoring students’ work and consequently limited error correction. Further possibilities of using the technique were explored, e.g. the use of audio recordings or digitalization of some didactic processes in the role playing.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karel Žďárek, Ph.D. 6.15 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Karel Žďárek, Ph.D. 2.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karel Žďárek, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karel Žďárek, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. 589 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D. 1.16 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 498 kB