velikost textu

Pragmatic and stylistic aspects of expressions of futurality in professional economic text and their didactic consequences

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pragmatic and stylistic aspects of expressions of futurality in professional economic text and their didactic consequences
Název v češtině:
Pragmalingvistické a stylistické aspekty prostředků vyjadřujících futuritu v odborném ekonomickém textu a jejich lingvodidaktické důsledky
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Id práce:
93612
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
akademický diskurs, angličtina pro specifické a akademické účely, implicitní a explicitní vyučování, funkce, futurita, temporalita
Klíčová slova v angličtině:
academic discourse, English for specific and academic purposes, futurality, functions, implicit and explicit instruction, temporality
Abstrakt:
Anotace Disertační práce mapuje užití prostředků vyjadřujících futuritu v odborném ekonomickém textu (lingvistická část) a didaktické aspekty futurity v procesu osvojování angličtiny jako druhého jazyka u studentů bakalářského studijního programu B 6208 - Ekonomika a management (didaktická část). Vlastní empirické zkušenosti autora i výsledky pre-testů v cílové skupinĕ studentů ukazují, že vyjádření futurity je závažným didaktickým problémem v obecném i specifickém (ekonomickém) kontextu. Výzkum je realizován nejprve v rovinĕ lingvistické. Jako zdroj relevantních dat o užití futura v ekonomickém kontextu (psaný diskurs) vybírá autor sedm reprezentativních monografií určených pro profesionály v ekonomických profesích. Pomocí softwaru pro zpracování korpusu jsou excerpovány případy vybraných prostředků vyjádření futurity (will, shall, be going to, be about to, be on the point of, be (due) to, přítomný čas). Předmĕtné doklady jsou posléze interpretovány z pohledu funkcí, které v ekonomickém textu plní. Nálezy z korpusové studie autor konfrontuje s učebnicemi a gramatickými příručkami užívanými v kurzech angličtiny pro specifické ekonomické účely. Ve dvou empirických studiích realizovaných se studenty ekonomických oborů na třech českých univerzitních institucích jsou pomocí didaktických testů mĕřeny úrovnĕ osvojení vybraných futuritních konstrukcí v kontextu obecném a ekonomickém a jejich vzájemná korelace. Didaktický výzkum završuje zkoumání vlivu implicitního a explicitního vyučování na kvalitu osvojení vybraných futuritních konstrukcí v cílové skupinĕ studentů. Výsledky pre-testů studentů v sedmi seminárních skupinách na dvou univerzitních pracovištích jsou srovnány pomocí párového t-testu s výsledky odložených post-testů. Výsledek párového t-testu a položková analýza dat poskytuje informace o efektivnosti obou přístupů v podobĕ tzv. přidané hodnoty při osvojování daných futuritních konstrukcí. Výsledky korpusové studie prokazují dominantní výskyt nĕkterých futuritních forem (will, shall a přítomný prostý čas) v odborném ekonomickém textu. Jiné se vyskytují spíše sporadicky ve velice specifických případech (be going to, be about to, be (due) to). Ostatní formy zcela absentují (přítomný čas průběhový, be on the point of). Ukazuje se, že futuritní formy plní v ekonomickém textu rozmanité funkce. Ze srovnání vybraných učebnic s předmĕtnými doklady excerpovanými z korpusu vyplývá, že autoři učebnic nereflektují frekvenci užití dílčích prostředků ani jejich specifické funkce v psaném odborném ekonomickém textu. Autoři volí příkladový materiál pokud možno neutrální z pohledu úrovnĕ formálnosti, modu (psanosti a mluvenosti) a zamĕřní (kontext obecný nebo specifický). Výzkum korelace mezi úrovnĕmi obecnĕ-jazykové a specificky-jazykové kompetence neprokazuje jejich závislost. Vĕtší přidanou hodnotu, a tedy i efektivnost, přináší v krátkodobém horizontu explicitní vyučování. Implicitní přístup má zcela zanedbatelný vliv. Stylistická a pragmatická specifika ekonomického diskursu a četné intrajazykové a interjazykové interference činí z futuritních konstrukcí didakticky náročné téma. Potřeba explicitních informací o jejich užití v ekonomickém kontextu naznačuje užitenost výuky gramatiky ve specifickém kontextu v pregraduální jazykové přípravě studentů ekonomických univerzit.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation surveys the use of expressions of futurality in professional economic texts (the linguistic part). In addition, it investigates didactic aspects of futurality in the process of English as a second language acquisition, focusing on undergraduates in the study programme B 6208 – Economy and Management (the didactic part). The topic was chosen on the basis of the author´s empirical experience and the results of pre-tests in the target group. The research is based on a corpus-based linguistic study. Seven representative monographs written by native speakers were selected as a source of relevant information about the use of futural constructions in a written economic text. All the sources were explored by means of corpus query software and instances of selected futural constructions (will, shall, be going to, be about to, be on the point of, be (due) to and the present tense) were excerpted. Functions of the futural constructions were elaborted on the basis of the numerous excerpts and confronted with English for specific (economic) purpose textbooks that are used widely at Czech economic universities. To prove or disaprove their mutual interdependence, the correlation of general language and specific language proficiencies of undergraduates from two universities was measured. Subsequently, the efficiency of implicit and explicit instruction was measured as an added value by means of a paired t-test. The corpus data indicate that certain futural expressions dominate written native economic texts considerably (will, shall and the present simple tense) while other expressions (be going to, be (due) to, be about to) are underused. Some futural constructions cannot be detected at all (the present progressive tense, be on the point of). Authors of textbooks tend to ignore the various functions of futural expressions in a written economic text. They exemplify the use by means of instances neutral with respect to the frequency, formality level and mode (written or spoken). The research reveals no correlation between the undergraduates’ general language and specific language proficiencies. Explicit instruction results in a higher added value in specific language proficiency, in terms of futurality, than implicit instruction. The stylistic and pragmatic specificity of the economic discourse and a large number of intralanguage and interlanguage interferences prove that futurality is a demanding phenomenon from the didactic point of view. Undergraduates appear to need explicit information about the use of futural structures in a specific context. It can thus be concluded that grammar instruction is an indispensable component of the pre- graduate language education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. 5.05 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Markéta Malá, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 439 kB