velikost textu

Vliv systematického používání vybraných metod výuky výslovnosti anglického jazyka na percepci a produkci hlásky schwa u žáků ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv systematického používání vybraných metod výuky výslovnosti anglického jazyka na percepci a produkci hlásky schwa u žáků ZŠ
Název v angličtině:
Influence of Selected and Systematically-Used Methods for the Teaching of Pronunciation on the Perception and Production of schwa by Czech Pupils of English
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kristýna Poesová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Oponenti:
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
doc. PhDr. Alena Lenochová, CSc.
Id práce:
93611
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Vliv systematického používání vybraných metod výuky výslovnosti anglického jazyka na percepci a produkci hlásky schwa u žáků ZŠ AUTOR: Mgr. Kristýna Poesová KATEDRA: Katedra anglického jazyka a literatury ŠKOLITEL: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. ABSTRAKT: Předkládaná práce se věnuje účinnosti výuky anglické výslovnosti v českém vzdělávacím prostředí. Práce si klade za cíl zjistit, zda explicitní výuka výslovnosti, realizovaná formou výslovnostního tréninku a zvyšování povědomí o zvukové stránce anglického jazyka, povede ke zlepšení percepčních a produkčních dovedností žáků 7. ročníku ZŠ. Zkoumaný fonetický jev představuje samohlásková redukce v podobě neutrální hlásky schwa, která do značné míry přispívá ke správné realizaci anglického přízvuku a rytmu. Teoretická východiska práce se opírají o aktuální poznatky z didaktiky cizích jazyků, lingvistiky a osvojování cizího jazyka se zaměřením na zvukovou stránku jazyka. Otázka, zda je pro žáky přínosné procvičovat výslovnost, byla řešena metodou experimentu s využitím techniky paralelních skupin. Během tříměsíčního experimentálního působení byl cílový jev systematicky a pravidelně trénován v pětiminutových aktivitách. Vstupní a výstupní úroveň percepce a produkce samohláskové redukce byla zjišťována pomocí měřícího nástroje sestaveného pro účely tohoto výzkumu. Výsledky experimentálních a kontrolních skupin byly porovnány na začátku a po ukončení experimentu a ověřeny statistickými metodami. Částečné zlepšení v oblasti percepce i produkce bylo zaznamenáno u žáků z experimentálních skupin. Výzkum dále upozornil na silnou mezijazykovou interferenci, především v oblasti produkce. Závěry výzkumného šetření jsou aplikovatelné do výukové praxe i teoretické přípravy učitelů anglického jazyka. KLÍČOVÁ SLOVA: osvojování zvukové podoby jazyka, efektivita výuky výslovnosti, samohlásková redukce, schwa, percepce a produkce, experiment
Abstract v angličtině:
TITLE: The Influence of Selected and Systematically-Used Methods for the Teaching of Pronunciation on the Perception and Production of Schwa by Czech Pupils of English AUTHOR: Mgr. Kristýna Poesová DEPARTMENT: Department of English Language and Literature SUPERVISOR: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. ABSTRACT: This dissertation thesis explores the theme of teaching English pronunciation in the Czech educational environment. Its aim is to reveal whether the development of phonetic awareness has positive effects on one’s pronunciation skills. Specifically, whether explicit teaching of pronunciation can induce any improvement in Czech pupils’ perception and production of vowel reduction predominantly realised as the English mid-central vowel schwa. The theoretical framework of the work is provided by the latest findings in English phonetics and phonology, didactics of foreign languages and second language phonology acquisition. The research was carried out as a three-month experiment using the technique of parallel groups at a lower secondary school in Prague. The level of perception and production of the target feature was measured in an expressly devised test in the initial and final phase of the experiment during which experimental groups underwent dedicated schwa training while control groups did not take part in any extra pronunciation practice. The collected data were compared and statistically verified. The results indicated partial improvement in the pupils’ perceptive and productive skills due to the teaching of pronunciation. The research further drew the attention to the problem of strong negative transfer, particularly in the area of speech production. The conclusions of the research offer recommendations for classroom practice as well as training of future English teachers. KEYWORDS: second language phonology acquisition, effectiveness of pronunciation teaching, vowel reduction, schwa, perception and production, experiment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Poesová, Ph.D. 1.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Poesová, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Poesová, Ph.D. 15 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Alena Lenochová, CSc. 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 290 kB