velikost textu

Svobodné slovo 1945-1948: ústřední deník Československé strany národně socialistické

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svobodné slovo 1945-1948: ústřední deník Československé strany národně socialistické
Název v angličtině:
Svobodné slovo from 1945 to 1948: Central Daily Newspaper of the Czechoslovak National Socialist Party
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Rottová
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
Id práce:
93593
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Svobodné slovo, Československá strana národně socialistická, stranický list, Ivan Herben, květnové parlamentní volby roku 1946, komunistický únorový převrat 1948
Klíčová slova v angličtině:
Svobodné slovo, Czechoslovak National Socialist Party, party newspaper, Ivan Herben, parliamentary elections in May 1946, February communist coup d’état 1948
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce Svobodné slovo 1945-1948: ústřední orgán Československé strany národně socialistické pojednává o vývoji stranického listu Svobodné slovo ve výše vymezeném období. Autorka na základě archivních pramenů, dobového tisku a odborné literatury vztahující se k tématu popisuje veškeré aspekty vydávání tohoto listu a okolnosti s nimi spojené. Práce se věnuje obnovení Svobodného slova po skončení 2. světové války, jeho následnému vývoji v rámci nově nastolených poměrů a poskytuje ucelený obraz nejen o vnitřním fungování pražské redakce Svobodného slova, ale také o celkovém obsahovém zaměření listu v daném období. Vzhledem k stranickému charakteru Svobodného slova pojednává autorka též o jeho propojení a úzkém vztahu s Československou stranou národně socialistickou. Práce je doplněna historickým kontextem Československa druhé poloviny 40. let 20. století. V této souvislosti je kladen důraz zejména na parlamentní volby uskutečněné v květnu 1946 a komunistický převrat, k němuž došlo v únoru 1948. Obě tyto události jsou podány především z pohledu, jakým o nich pojednávalo Svobodné slovo a jaké důsledky pro něj tyto události měly. Pro snadnější uvedení do tématu práce též stručně pojednává o klíčových momentech ve vývoji Československé strany národně socialistické od jejího vzniku do konce 2. světové války a jejího následného obnovení. Dále shrnuje vývoj národně socialistického ústředního tiskového orgánu, jímž bylo do května 1945 České slovo.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis Svobodné slovo 1945-1948: Central Organ of the Czechoslovak National Socialist Party deals with a development of the party newspaper Svobodné slovo in the aforementioned period. The author describes all the aspects of the edition of this newspaper as well as related circumstances on the basis of archive sources, press of that time and specialized literature. The thesis focuses on the restoration of Svobodné slovo after the end of the World War II, its subsequent evolution within newly established condition and provides coherent survey not only of the internal functioning of Prague editorial office of Svobodné slovo, but also of the general content orientation of the newspaper in the given period. With reference to the party character of Svobodné slovo, the author writes also on its interconnection and narrow relation with the Czechoslovak National Socialist Party. The thesis is completed with a historical context of Czechoslovakia of the second part of 1940´s. In this connection, the emphasis is laid namely on parliamentary elections realized in May 1946 and the communist coup d’état occurred in February 1948. Both these events are presented especially from the point of view, which was published in Svobodné slovo including the consequences caused to this newspaper by them. For the purpose of an easier introduction into the subject, the thesis also briefly deals with key moments in the development of Czechoslovak National Socialist Party from its naissance up to the end of the World War II and its subsequent restoration. Furthermore, it resumes the development of the national socialist press organ, represented by České slovo up to May 1945.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Rottová 5.82 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Rottová 199 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Rottová 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Rottová 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Sekera, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 611 kB