velikost textu

Moderní trendy ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii a jejich aplikace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Moderní trendy ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii a jejich aplikace
Název v angličtině:
Modern Trends in High Performance Liquid Chromatography and Their Application
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Kozlík
Školitel:
doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc.
doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Konzultant:
prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
Id práce:
93494
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Analytická chemie (P1403)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT (CZ) Dizertační práce se zabývá významnými trendy ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii. Jedním z těchto trendů je miniaturizace separačních systémů ve spojení s vysokou citlivostí detekce nebo charakterizace a aplikace nových typů stacionárních fází pro separaci polárních látek v systémech vhodných pro hmotnostní detekci, tedy stacionárních fází pro hydrofilní interakční kapalinovou chromatografii (HILIC). Pro stanovení pěti estrogenních polutantů ve vzorcích vod byla vyvinuta miniaturizovaná metoda, tedy metoda kapilární kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií (cLC-MS/MS). Bylo testováno několik nových sorpčních materiálů pro extrakci tuhou fází (SPE) s ohledem na výtěžnost extrakce. Nejlepší výtěžnosti (95 – 100 %) bylo dosaženo na kolonce Discovery DSC-18Lt. Optimalizovaná SPE-cLC-MS/MS metoda umožňuje stanovení jednotlivých estrogenů ve vzorcích vody v jednotkách až desítkách ng/l. V HILIC módu byly charakterizovány a porovnány tři stacionární fáze - silikagelová, cyklofruktanová a isopropyl cyklofruktanová. Bylo zjištěno, že na cyklofruktanových stacionárních fázích se uplatňuje vodíková interakce a disperzní síly. U silikagelové fáze jsou tyto interakce méně významné. Ukázalo se, že modifikace silikagelu cyklofruktanem a derivatizovaným cyklofruktanem vede ke zlepšení selektivity stacionární fáze pro separaci pentapeptidů a nonapeptidů. Byly porovnány dvě amidové kolony XBridgeTM Amide a TSK gel Amide-80 v HILIC módu. Pro rozpoznání jednotlivých interakcí byly využity jak jednoduché chromatografické testy, tak model lineárních vztahů volných energií i některé nové přístupy charakterizace separačních systémů. Amidové kolony vykazovaly určité rozdíly v retenci, selektivitě i separační účinnosti. Nová HILIC metoda s tandemovou hmotnostní spektrometrií byla vyvinuta pro analýzu vybraných polárních pterinů v kutikule ploštic. Za optimalizovaných separačních podmínek, ZIC-HILIC kolona, acetonitril/5 mM octan amonný, pH = 6,80, 85/15 (v/v), průtok mobilní fáze 0,6 ml/min a teplota kolony 30 ºC, byly proměřeny extrakty kutikul ploštic druhů Graphosoma lineatum a Graphosoma semipunctatum a byl určen obsah jednotlivých pterinů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT (EN) The dissertation thesis is focused on major trends in high performance liquid chromatography such as miniaturization of separation systems in hyphenation with high- sensitivity detection or characterization of new types of stationary phases for the separation of polar compounds in systems suitable for mass detection. Application of recently developed stationary phases in hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) is also considered. Capillary liquid chromatography with tandem mass spectrometry (cLC-MS/MS) method was developed for determination of five estrogenic pollutants in samples of water. Several new sorption materials for solid phase extraction (SPE) were compared to obtain sufficient recovery of all the tested analytes. Discovery DSC-18Lt column provided the highest recovery (95 – 100 %). The optimized cLC-MS/MS with SPE was used for determination of estrogens in water samples in the order of units to tens of ng/L. HILIC separation systems with silica gel, cyclofructan and isopropyl cyclofructan modified silica stationary phases were tested and compared. Ability to donate protons and dispersion interactions are the main interactions that affect retention in HILIC with cyclofructan-based columns while they are less important in separation systems with bare silica stationary phase. Improved separation performance and selectivity of cyclofructan- based stationary phases, as compared with unmodified silica gel, for separation of peptides was demonstrated in HILIC. Two amide-based HPLC columns XBridgeTM Amide column and TSK gel Amide- 80 column were characterized in detail and compared in HILIC mode. HPLC separation systems with amide-based columns were characterized by simple chromatographic tests, linear free energy relationship model (LFER) and newly designed approaches. The amide-based columns showed certain differences in retention, selectivity and efficiency. A new separation method involving HILIC with tandem mass spectrometric detection was developed for the analysis of polar pterines in the integuments of heteropteran insect species. The optimized conditions for the separation of pterines consisted of ZIC-HILIC column and mobile phase composed of acetonitrile/5 mM ammonium acetate, pH 6.80, 85/15 (v/v), flow rate 0.6 mL/min and column temperature 30 ºC. The method was applied to the analysis of pterines in the integuments of Graphosoma lineatum and Graphosoma semipunctatum.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Kozlík 3.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Kozlík 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Kozlík 121 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Petr Kozlík 1.02 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc. 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. 350 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.13 MB